Закажана 33 та седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека триесетитретата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.10.2019 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог-Одлука за давање согласност за реализација на научен проект „Состојбата на моторичките способности и нутритивниот статус кај учениците од средните училишта во Општина Богданци“;
 2. Предлог-Измени и дополнување на Буџетот на Општина Богданци за 2019 година (ребаланс);
 3. Предлог-Одлука за доделување на ексклузивни или посебни права на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 4. Разгледување на Одлука за ценовник за градежни работи за потребите на Општина Богданци;
 5. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2019-30.06.2019 година;
 6. Разгледување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2018/2019 година;
 7. Разгледување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2019/2020 година;
 8. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 9. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 10. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 11. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“ – Богданци како претставник на општината;
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10277);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10617);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10049);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10517/2);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9209/1);
 17. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување во Општина Богданци;
 18. Предлог-Одлука за донесување на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Богданци за периодот (2019-2025);
 19. Предлог-Одлука за формирање на тело кое ќе ја следи имплементацијата на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Богданци за периодот (2019-2025);
 20. Советнички прашања.

Закажана 32-та седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека 32-та седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 30.09.2019 година (понеделник) со почеток во 08.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1.  Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за урбанистички планови во Општина Богданци за 2019 година;
 2. Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2019 година;
 3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2019 година;
 4. Предлог-Одлука за отстапување на користење на основни средства;
 5. Предлог-Одлука за определување на висината на годишната членарина за членство во Здружение ЛАГ Бојмија;
 6. Предлог-Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Богданци од сите ризици и опасности;
 7. Предлог-Одлука за давање на согласност за реализација на научен проект „Состојбата на моторичките способности и нутритивниот статус кај децата и младите од Општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за реонизација на општинските основни училишта на територијата на Општина Богданци;
 9. Предлог-Решение за разрешување на член од Училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци како претставник на општината;
 10. Предлог-Решение за разрешување на член од Училишниот одбор на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково како претставник на општината;
 11. Годишна програма за работа на СОУ „Богданци“-Богданци за 2019/2020 година;
 12. Годишен извештај за работата успехот и поведението на крајот од учебната 2018/2019 година на СОУ „Богданци“-Богданци;
 13. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2020 година;
 14. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2020 година;
 15. Програми за екскурзија на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2019/2020 година;
 16. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 17. Предлог-Годишен план за вработување на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2020 година;
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 3146);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6002/1);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 4297/1 и КП бр. 4296/1);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7794);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7869 и КП бр. 7870);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 11245);
 24. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 8777);
 25. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти  (КП бр. 10415);
 26. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 11417/1);
 27. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7572);
 28. Советнички прашања.

 

Ќе се оддржи јавна дискусија по Нацрт-Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци

Комисијата за статут и прописи  на Советот на Општина Богданци, согласно член 128 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05, 04/11 и 04/15) по утврдување на Нацрт-Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци од страна на Советот на општината, организира и спроведува Јавна дискусија по истата.

Јавната дискусија ќе се спроведе во Богданци на ден 06.06.2019 година (четврток) во 12.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

Нацрт-Статутарната одлука е објавена на веб страницата на Општина Богданци, а заинтересираните граѓани на Општина Богданци своите мислења, предлози и забелешки по Нацрт-Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општина Богданци може да ги достават од 03.06.2019 до 07.06.2019 година, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот во просториите на Општина Богданци.

Статутарна одлука 2019

 

Комисија за статут и прописи

Свикана 27 седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.05.2019година (Среда) со почеток во 11.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2019 година;
 2. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 3. Предлог-Одлука за обезбедување средства за одржување на Агрометеоролошки станици во рамки на проектот „ Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина;
 4. Нацрт-Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење на основно средство (Главен потисен цевовод);
 6. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење на основно средство (Резервоар);
 7. Предлог-Одлука за определување на  крајбрежен појас на Суводолиците: Габрошка, Медурска, Поток Козарник кој продолжува во Љокова река и Камилска која продолжува во Гегова река и реката Луда Мара во град Богданци, опфатени со Планската програма на Генералниот урбанистички план на Богданци, Општина Богданци;
 8. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2019 година;
 9. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2019-31.03.2019 година;
 10. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година;
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9415/2);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8749/2);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10484/1);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9049);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8890 и 8891/2);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10484/2);
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9802);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9895);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1577);
 20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1599/2 и КП бр. 1598);
 21. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1557/3);
 22. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1480);
 23. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 205);
 24. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 260);
 25. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 4488 и КП бр. 8096);
 26. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7409);
 27. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7849/1 и КП бр. 7849/2);
 28. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7640);
 29. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 4042);
 30. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7483 и КП бр. 7488/2);
 31. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7322/2 и КП бр. 7324);
 32. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8609);
 33. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 9491/1);
 34. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8573);
 35. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7693/2, КП бр. 7693/1, КП бр. 7693/3 и КП бр. 8130/1);
 36. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7479/2);
 37. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 11099);
 38. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7592/1);
 39. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 7934/2, 7934/1 и КП бр. 7935);
 40. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 1576);
 41. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот субјект во истата (КП бр. 8037);
 42. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10631/1);
 43. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 11340/1);
 44. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10358);
 45. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8588);
 46. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8947);
 47. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10570/1);
 48. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9595/1);
 49. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8664/1 и КП бр. 8664/2);
 50. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9336);
 51. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10319/1);
 52. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9856);
 53. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9903);
 54. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9034);
 55. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9813);
 56. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10704);
 57. Советнички прашања.

Известување

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 23.04.2019 година во 18.00 часот во просториите на Општина Богданци (сала за состаноци) УЈП ќе оддржи обука за новините во начинот на оданочување на доход остварен од продажба на сопствени земјоделски производи според Законот за данокот на личен доход со примена од 01.01.2019 година.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara