Закажана шестата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.12.2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 2. Предлог -Програма  за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година;
 3. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2022 година;
 4. Предлог -Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 5. Предлог -Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година;
 6. Предлог – Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 7. Предлог -Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2022 година;
 8. Предлог -Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Предлог –Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 10. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог –Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Предлог – Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 14. Предлог -Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог –Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 17. Предлог -Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2022 година;
 18. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2022 година;
 19. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 20. Предлог-Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2022 година;
 21. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 22. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 23. Предлог-Буџетски календар за 2022 година;
 24. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА –ЛУНА“-Струмица;
 25. Предлог–Решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“-Богданци;
 26. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково;
 27. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 28. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на  Надзорниот орган на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 29. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Орган за внатрешна контрола на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 30. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 31. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 32. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност „Гевгелија“-Гевгелија како претставник на општината;
 33. Предлог-Решение за формирање Комисија за утврдување Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци;
 34. Решение за формирање на Координативен одбор за следење на спроведување на Интегрираниот план за локален развој на Општина Богданци (2019-2022) и именување членови во истиот.
 35. Советнички прашања.

Закажана четвртата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека четвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 03.12.2021 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од ажурирање на процената за загрозеност на подрачјето на општина Богданци од сите ризици и опасности;
 2. Предлог – Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември 2021 година;
 3. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Богданци за 2021 година (основен буџет);
 4. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Богданци за 2021 година (буџет на дотации);
 5. Предлог-Одлука за одобрување на Програмата за изведување на отворено повеќенаменско игралиште и фудбалско игралиште;
 6. Предлог-Одлука за дополнување на Програмата за урбана опрема во Општина Богданци за 2021 година;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за формирање на тело кое ќе ја следи имплементацијата на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Богданци за периодот (2019-2025);
 8. Советнички прашања.

Закажана третата седница на советот на Општина Богданци

Ве известуваме третата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 26.11.2021 година (петок) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Одлука за определување членови на Советот на Општина Богданци за присуство при склучување брак во Општина Богданци;
 2. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисија за статут и прописи;
 3. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
 4. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности;
 5. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
 6. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите;
 7. Предлог-Решение за формирање на комисија за разгледување на барања за социјална парична помош;
 8. Предлог-Решение за разрешување на член од Управниот одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци.

 

 

Европска недела на мобилност

22 септември – Ден без автомобили

 По повод  22 септември – Ден без автомобили, Ве информираме дека Општина Богданци организира настан со учениците од училиштата во Богданци и Стојаково, дечињата од детските градинки и заинтересирани граѓани.

Активноста  ќе се одржи  на ден 20 септември 2019 година (петок), со почеток од 10:30 до 13:30 часот.

Децата од Детската градинка,, Коста Поп Ристов“ – Делчев ќе се движат по ул. ,, Изворски“, ул. ,,Маршал Тито“ и пред Комерцијална банка преминуваат во Градски парк Богданци.

Учениците од СОУ ,, БОГДАНЦИ “ ќе се движат по ул.„Маршал Тито“, а движењето со велосипеди, ролери итн., започнува од раскрсницата на фирмата „Бреботекс“ до Градскиот парк во Богданци.

Учениците од ООУ,, Кирил и Методиј “ Стојаково ,,Европската недела на мобилност“ ќе  ја одбележат во село Стојаково.

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани да се вклучат во настанот.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara