Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана 30-та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека триесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 10.05.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

 ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци за периодот од јануари-март 2023 година;
 2. Предлог-Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7310 и КП бр. 7311);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.10639);
 5. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година;
 6. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 7. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Богданци;
 8. Разгледување на допис од МОН во врска со кровот во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 9. Советнички прашања.

С О О П Ш Т Е Н И Е за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/2022 и 171/2022) и член 3 од Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на РМ“ бр.147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Богданци го издава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за

Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

 

Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединаза Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030ќе биде изложен во просториите на салата на Советот на Општина Богданци и на вебстраната на Општина Богданци www.bogdanci.gov.mk.

Јавниот увид ќе трае 30 дена, од 15.02.2023 година до 18.03.2023 година од 08:00-16:00 часот.

Јавната расправа ќе се организира во салата на Советот на Општина Богданци лоциран на  ул. “Маршал Тито” бр.62, Богданци на ден 06.03.2023 година (понеделник) со почеток во 12:00часот.

Заинтересираните граѓани и правни лица своите забелешки, предлози и мислења по Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединазаГенерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030можат да ги достават писмено во архива на Општина Богданци,по пошта ул.„Маршал Тито“ бр. 62 или електронски на e-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk и opstina_bogdanci@yahoo.com .

Одлука за спроведување на СО

Решение за спроведување на СО

SEA Evolving_GUP Bogdanci (2020-2030)_nacrt

 

Закажана дваесетивтората седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетивтората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7397);
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 3648, 3649 и 3650);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/2);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/3);
 5. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 6. Предлог -Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;
 7. Предлог– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 8. Предлог-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2023 година;
 9. Предлог-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2023 година;
 10. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година;
 12. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2023 година;
 13. Предлог–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 14. Предлог- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 15. Предлог–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 16. Предлог–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 17. Предлог- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2023 година;
 18. Предлог-Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2023 година;
 19. Предлог-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 20. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 21. Предлог–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 22. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2023 година;
 23. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 24. Предлог -Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2023 година;
 25. Предлог -Буџет на општина Богданци за 2023 година;
 26. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 27. Предлог-Буџетски календар за 2023 година;
 28. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.
 29. Предлог-Програма за работа на Сoветот на Општина Богданци за 2023 година.

 

Закажана деветнаесеттата седница на советот на општина Богданци

Ве известуваме дека деветнаесетта седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.11.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за започнување на постапка за Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 4. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 5. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за давање под закуп недвижна ствар сопственост на Општина Богданци;
 8. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември 2022 година;
 9. Програма за измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 10. Програма за измена на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 11. Програма за измена на програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 12. Програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Програма за измена на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 14. Програма за измена на програмата за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Програма за измена на програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 17. Советнички прашања.

 

Закажана шестата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.12.2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 2. Предлог -Програма  за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2022 година;
 3. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2022 година;
 4. Предлог -Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 5. Предлог -Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2022 година;
 6. Предлог – Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 7. Предлог -Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2022 година;
 8. Предлог -Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Предлог –Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 10. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог –Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Предлог – Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 14. Предлог -Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог –Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 17. Предлог -Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2022 година;
 18. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2022 година;
 19. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 20. Предлог-Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2022 година;
 21. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 22. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 23. Предлог-Буџетски календар за 2022 година;
 24. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА –ЛУНА“-Струмица;
 25. Предлог–Решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“-Богданци;
 26. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково;
 27. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 28. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на  Надзорниот орган на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 29. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Орган за внатрешна контрола на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 30. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 31. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 32. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност „Гевгелија“-Гевгелија како претставник на општината;
 33. Предлог-Решение за формирање Комисија за утврдување Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци;
 34. Решение за формирање на Координативен одбор за следење на спроведување на Интегрираниот план за локален развој на Општина Богданци (2019-2022) и именување членови во истиот.
 35. Советнички прашања.

istanbul travesti Magazin |