Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана четириесетитретата седница на Совет на општина Богданци

Ве известуваме дека четириесетитретата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.12.2023 година (четврток) со почеток во 10.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2024 година;
 2. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2024 година;
 3. Предлог– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 4. Предлог-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2024 година;
 5. Предлог-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2024 година;
 6. Предлог–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2024 година;
 7. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2024 година;
 8. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 9. Предлог–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2024 година;
 10. Предлог- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 11. Предлог–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2024 година;
 12. Предлог–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2024 година;
 13. Предлог- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2024 година;
 14. Предлог-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2024 година;
 15. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2024 година;
 16. Предлог–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2024 година;
 17. Предлог-Програма од областа на еднаквите можности на жените и мажите во Општина Богданци за 2024 година;
 18. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 19. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2024 година;
 20. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2024 година;
 21. Предлог-Буџетски календар за 2024 година;
 22. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2024 година.
 23. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци за 2024 година.
 24. Советнички прашања.

Закажана 30-та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека триесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 10.05.2023 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

 ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци за периодот од јануари-март 2023 година;
 2. Предлог-Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7310 и КП бр. 7311);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр.10639);
 5. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година;
 6. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 7. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Богданци;
 8. Разгледување на допис од МОН во врска со кровот во ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 9. Советнички прашања.

С О О П Ш Т Е Н И Е за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/2022 и 171/2022) и член 3 од Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на РМ“ бр.147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Богданци го издава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за

Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

 

Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединаза Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030ќе биде изложен во просториите на салата на Советот на Општина Богданци и на вебстраната на Општина Богданци www.bogdanci.gov.mk.

Јавниот увид ќе трае 30 дена, од 15.02.2023 година до 18.03.2023 година од 08:00-16:00 часот.

Јавната расправа ќе се организира во салата на Советот на Општина Богданци лоциран на  ул. “Маршал Тито” бр.62, Богданци на ден 06.03.2023 година (понеделник) со почеток во 12:00часот.

Заинтересираните граѓани и правни лица своите забелешки, предлози и мислења по Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединазаГенерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030можат да ги достават писмено во архива на Општина Богданци,по пошта ул.„Маршал Тито“ бр. 62 или електронски на e-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk и opstina_bogdanci@yahoo.com .

Одлука за спроведување на СО

Решение за спроведување на СО

SEA Evolving_GUP Bogdanci (2020-2030)_nacrt

 

Закажана дваесетивтората седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетивтората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7397);
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 3648, 3649 и 3650);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/2);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/3);
 5. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 6. Предлог -Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;
 7. Предлог– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 8. Предлог-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2023 година;
 9. Предлог-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2023 година;
 10. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година;
 12. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2023 година;
 13. Предлог–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 14. Предлог- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 15. Предлог–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 16. Предлог–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 17. Предлог- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2023 година;
 18. Предлог-Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2023 година;
 19. Предлог-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 20. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 21. Предлог–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 22. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2023 година;
 23. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 24. Предлог -Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2023 година;
 25. Предлог -Буџет на општина Богданци за 2023 година;
 26. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 27. Предлог-Буџетски календар за 2023 година;
 28. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.
 29. Предлог-Програма за работа на Сoветот на Општина Богданци за 2023 година.

 

Закажана деветнаесеттата седница на советот на општина Богданци

Ве известуваме дека деветнаесетта седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.11.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за започнување на постапка за Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 4. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 5. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за давање под закуп недвижна ствар сопственост на Општина Богданци;
 8. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември 2022 година;
 9. Програма за измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 10. Програма за измена на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 11. Програма за измена на програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 12. Програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Програма за измена на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 14. Програма за измена на програмата за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Програма за измена на програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 17. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |