Општина Богданци                                                                                          

ПОКАНА

Почитувани,

Врз основа на заложбите за поинтензивна соработка со граѓанскиот сектор, а согласно годишната Програма за оделението за ЛЕР во делот на активноста: Финансирање на локални микро проекти од различни области, изготвен е Предлог на оперативни насоки за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Богданци.

За таа цел оделението за ЛЕР Ве поканува на работен состанок на кој е предвидено заедничко разгледување и заедничко утврдување на Предлог оперативните насоки кои преку Комисијата за финансирање буџет и ЛЕР ке одат на усвојување до Советот на општина Богданци.

Состанокот ке се оддржи на 25.04.2014 год (Петок) во просториите на Советот на општина Богданци во 12.00 часот.

Предлог оперативните насоки може да ги погледнете на следниов линк

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Врз основа на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги бр.07- 2474/10 од 27.12.2013 година (Службен гласник на општина Богданци бр.18/2013), Градоначалникот на општина Богданци објавува : 

ЈАВЕН ОГЛАС 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Општина Богданци ќе врши обезбедување на остварувањето на социјална заштита на граѓаните од средствата на Буџетот на општина Богданци, во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓани изложени на социјални ризици.

Вкупниот  износ на субвенцијата   ќе изнесува  300,оо денари  месечно за секој корисник  и е составена од една компонента и тоа:

  1. покривање на трошоците  за потрошена вода за пиење од300,оо денари за секој корисник на услугата односно субвенцијата;

Право да поднесат  барање за субвенционирање од средствата на  Буџетот имаат лица со статус на:  корисници напостојанапарична помош  и тоа:

Ø  Лица на возраст над 65 години без никакви приходи ниту тој ниту семејството

Ø  Лица на возраст над 26 години со психофизички хендикеп и без примања;

Ø  Да се државјани на Република Македонија;

Ø  Да се жители на општина Богданци;

Ø  Да се корисници на услуги од ЈП „Комунална Чистота“ Богданци;

 

       Со барањето за субвенционирање на трошоци за комунални услуги се доставува следната документација:

 

Ø  Потврда дека е корисник на постојана парична помош;

Ø  Уверение за државјанство;

Ø  Потврда за жителство на општина Богданци и

Ø  Потврда за користење на услуги од ЈП „Комунална Чистота“ Богданци

 

      Заинтересираните лица своите барања можат да ги достават директно во архиватана општина Богданциили преку пошта, на адреса : општина  Богданциул.„Маршал Тито“ бр.62Богданци;

      Јавниот оглас ќе трае 10 дена од денот на објавувањето на веб страната на општината  www.bogdanci.gov.mk, и на огласната табла на општината, а барањата ќе можат да се достават најдоцна до 02.05.2014год.

 

Број 08-1038/1                                                                                                                                        

22.04.2014                                                                Градоначалник на општина Богданци

                                                                                                                        Анастасија Олумчева с.р.                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          

СЕ ПОСТАВУВА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА КАЈ ИНДУСТРИСКА ЗОНА БАРТА

Започна поставувањето на одвод за атмосферска и фекална канализација на индустриска зона Барта, во соработка со ЈП „Комунална Чистота“.

Уредувањето на оваа зона со потребната инфраструктура започна во Јуни 2013 година, од кога се поставени електрична и водоводна инсталација.

Со поставувањето и на канализациооната мрежа зоната ќе добие категорија на висока инфраструктурна уреденост, спремна да ги причека новите инвеститори.

 

ЗАПОЧНА УРЕДУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА МЕСНА ЗАЕДНИЦА СТОЈАКОВО

   Започна уредување на канцеларија за сместување на Месната заедница Стојаково, во склоп на објектот т.н. Ресторан во Стојаково.

   Успешноста на организираните „отворени денови“ со Градоначалникот на општината и идејата за создавање на база за полесна комуникација на жителите на ова населено место со службите на општината, ја оправда потребата за уредување на ваков простор.

    

 

СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

 
 
 
   Во просториите на општина Богданци на 16.04.2014 година присуствуваше директорот на АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Република Македонија, г-дин Цветко Грозданов. Посетата ја искористија граѓаните кои се повеќегодишни корисници на вакви станбени единици и баратели на истите. Се дискутираше за постапките и условите за добивање на домови од овој тип и верифицирање на истечени договори и можности за откуп кои ги овозможува Владата на Р.Македонија.
     Во разговорот со Градоначалникот на општината се разгледаа можностите за реконструкција на неколку постоечки единици и нивно оспособување за издавање како и за изградба на нови станбени единици за ранливи категории на граѓани.
 
 

  

      

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Mostly Cloudy

15°C

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 0 km/h

  • 24 Apr 2014

    Thunderstorms 22°C 14°C

  • 25 Apr 2014

    Rain 21°C 14°C

Joomla template by Joomlashine.com