Општина Богданци                                                                                          

ВО БОГДАНЦИ МОТО СОБИР ОД ОТВОРЕН КАРАКТЕР

 

Како што претходно беше најавено, во Саботата на паркингот на „Млаз Богданци“, мото клубот „Reapers MC Macedonia“го организираше својот мото собир кој беше од отворен карактер.

По собирот,односно пречекот на гостите кои дојдоа од цела Македонија, тргна дефилето кое се движеше од Богданци до Дојран и назад, за потоазабавата да продолжи до утринските часови заедно со неколку музички имиња, скара и пиво.

Настанот беше поддржан од општина Богданци.

 

ОДДРЖАН СОСТАНОК ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА СОРАБОТКА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

 

На ден 16.07.2014 година во просториите на општина Богданци беше оддржана средба помеѓу Градоначалникот на општина Богданци, Анастасија Олумчева, претставници од одделението за ЛЕР и Извршниот  председател  на Бизнис Конфедерација на Македонија Г-ин Миле Бошков.

Тема на состанокот беше  иницирање на соработка за формирање економско социјални совети во општина Богданци.

Имајќи во предвид дека Економско-социјалниот совет е трипартитно тело, формирано од  општина Богданци и социјалните партнери за водење на социјален дијалог, заради создавање на услови за економска и социјална стабилност на локално ниво, како и фактот дека е многу важно за Македонија како земја која треба да стане членка на Европската унија  формирањето вакви совети на локално ниво, од проста причина бидејќи децентрализацијата на општините не подразбира само фискална децентрализација туку и децентрализација на оваа форма на дијалог, (на правата и обврските кои од него произлегуваат),на состанокот се договорени следните чекори од процесот за формирање на ваков Совет за општина Богданци.

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ВРСКА СО ПРОЕКТОТ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ООУ ПЕТАР МУСЕВ БОГДАНЦИ

 

Општина Богданци објавува  оглас за прибирање на понуди од соодветни и квалификувани Понудувачи за градежни работи, а во врска со реализација на  проектот „Енергетска ефикасност во ОУ „Петар Мусев“ во Богданци“.

 

Република Македонија

 

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

 

Кредит бр. 7699-МК

MSIP-MUN-BGD-SH-04

 

1.      Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

 

2.      Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за – Енергетска ефикасност во основното училиште „Петар Мусев“.

 

3.    Општина Богданци ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за градежни работи кои вклучуваат Енергетска ефикасност во основното училиште „Петар Мусев“ да ги достават своите запечатени понуди.

 

4.   Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година, и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

 

5.     Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

 

Адреса:Општина Богданци

Град: Богданци

Поштенски број:1484

Држава: Република Македонија

Телефон: :++389 34 222 333

Факс: ++389 34 222 333

Електронска пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6.     Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса.

7.      Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до 12:00, пладне на 01/08/2014.Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на гореневедената адреса во 12:00, пладне на 01/08/2014.

 

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО)

 

Денес 14.07.2014 година беше потпишан Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот :I - РЕКОНСТРУКЦИЈА ( САНАЦИЈА) НА СИСТЕМ ЗА ТОПЛОВОДНО ГРЕЕЊЕ ВО СОУ БОГДАНЦИ, и

II - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА ДО ИГРАЛИШТЕТО

во средното општинско училиште „Богданци“, од страна раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, градоначалникот на општина Богданци, Анастасија Олумчева, и директорот на средното општинско училиште „Богданци“, Емилија Минева.

Со проектот „РЕКОНСТРУКЦИЈА ( САНАЦИЈА) НА СИСТЕМ ЗА ТОПЛОВОДНО ГРЕЕЊЕ ВО СОУ БОГДАНЦИ“се планирани повеќе активности од кои како најзначајни ги издвојуваме следните:

·         Набавка и монтажа на нов топловоден котел

·         Демонтажа на постоечки котел, подместување и негова повторна монтажа со цел обезбедување на доволна енергија за затоплување на спортската сала

·         Набавка и монтажа на двостепен горилник со сервомотор за лесно течно гориво

·         Изведба на нов оџак, со два отвора Ф250мм, соответно изолиран

·         Нови алуминиумски радијатори

·         Изведба на на бетонско корито со поцинкован лим, како преграден ѕид за обезбдување на постојните резервоари

·         Набавка на друга потребна опрема и други дополнителни работи за целосно обезбедување на современ систем за греење во средното општинско училиште.

А со вториот проект„РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНА ПАТЕКА ДО ИГРАЛИШТЕТО“ ќе се изврши

·        Реконструкција на постојното спортско игралиште со гребење на постоечки асфалт и повторно асфалтирање на игралиштето со нов слој

·        Комплетно уредување на Патека ( покрај игралиштето и зградата на училиштето ) со сите потребни елементи и дополнително хортикултурно уредување.

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2014 година

 

Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2014 година,ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.

 

Право на учество

 

Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.

 

Основни критериуми

 

-          Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;

-          Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;

-          Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;

 

Посебни критериуми

 

-          Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;

-          Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;

-          Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;

 

Времетраење

 

Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно, но не подоцна од 20 Декември 2014 година.

Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, со соодветно образложение за оправданоста на истото.

 

Потребни документи за аплицирање:

 

-          Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци-www.bogdanci.gov.mk

-          Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани

-          Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти

-          Годишна програма на активности за 2014 година

-          Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за 2013година

-          Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД

-          Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар.

 

Забелешка:

 

Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата.

Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.

 

Рокови:

 

Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:

По пошта:

Општина Богданци,

 Одделение за ЛЕР

 Ул. „Маршал Тито“ бр.62,

1484 Богданци

Лично:

Во архива на Општина Богданци

Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно .

На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“,а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија на граѓани бр.2/2014– Општина Богданци“.

 

Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат.

 

Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за 2014 година.

 

Лица за контакт:

•           Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР

•           Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР

Општина Богданци

Одделение за локален економски развој

Тел.034/222-333 

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Формулар за аплицирање

Посебни услови

  

      

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Partly Cloudy

32°C

Partly Cloudy

Humidity: 31%

Wind: 14.48 km/h

  • 24 Jul 2014

    Clear 31°C 21°C

  • 25 Jul 2014

    Sunny 33°C 22°C

Joomla template by Joomlashine.com