Општина Богданци                                                                                          

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОПШТИНА КАЛИНОВАЦ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Во Општина Богданци деновиве престојуваше делегација од збратимената општина Калиновац, Република Хрватска, што ја предводи градоначалникот Бранко Собота. 

Посетата беше заради учество на претставници од општина Калиновац на младинскиот камп на Паљурци како и продолжување на воспоставената соработка помеѓу двете општини и создавање услови истата да се движи и во други области, како што е соработка помеѓу градинките.

За таа цел, денес, пред нивното заминување делегацијата предводена од Градоначалникот Бранко Собота ја посети ЈОУДГ Коста Поп Ристов Делчев Богданци, на која средба беше договорено почеток на соработка со Детската Градинка Бубамара од Калиновац.

 

ЛЕТЕН КАМП НА ПАЉУРЦИ

Апостолскиот егзархат во Македонија во соработка со општина Богданци во периодот од 28 до 31 Август на локалитетот Паљурци организираше Летен камп за млади. На кампот свое учество зедоа повеќе од 60 млади лица од повеќе места на Македонија: Скопје, Гевгелија, Богданци, Струмица, Нова Маала, Чанаклија, Петралинци, Радово… како и од Калиновац – Република Хрватска.

Целата на кампот е да се запознаат младите со овој локалитет, неговата важност за Македонија, но исто така и со традицијата, културата и знаменитостите на Општина Богднаци.

Во рамките на Летниот камп беше посетена Општината, паркот на ветерници над Богданци, Меѓународната графичка колонија „Софија“ – Богданци.

Летниот камп завршува Денес со света Архиерејска Литургија во Католичката црква „Свети Кирил и Методиј“ во Богданци.

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ КОИ РАБОТАТ КАКО ТАКСИ ВОЗАЧИ ВО ПРАВНИ ЛИЦА ЛИЦЕНЦИРАНИ ОД ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗА ОВАА ДЕЈНОСТ, ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА МЕГУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИС

Според измената и дополнувањето на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ со бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13 и 187/13), каде се менува членот 8 став 1 точка 4, потребно е такси возачите да поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 или А2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици(CEFR) на Советот на Европа.

Поради тоа Општина Богданци со цел да им помогне на такси возачите ќе организира посетување на обука за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1, за кандидатите кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, при што трошоците за оваа обука ќе ги сноси Општина Богданци.

            1.1.Предмет на јавниот повик е пријавување на заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, за посетување на обука за полагање на испит за добивање на мегународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR) на Советот на Европа.

            1.2.Обуката за полагање на испит за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик опфака посетување на предавање кое ке го вршат професори по англиски јазик.

                  1.3.Обуката ќе содржи 80 часови односно 40 блок часови, за ниво А1

                1.4.За заинтересираните пријавени кандидати во дадениот рок со овој Јавен повик, трошоците за обука ќе бидат преземени од страна на Општина Богданци.

2.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

            Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, кои ги исполнуваат следниве услови:

            -лицата да не бидат постари од 62 години

            -да се вработени како такси возачи.

3.НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА

          3.1.Заинтересираните кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од Општина Богданци за оваа дејност, за посетување на обуката за полагање на испитот за добивање на меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик поднесуваат пријава до Архивата на општина Богданци.

            3.2.Кон пријавата се доставува следнава документација:

            -копија од лична карта

            -копија од М1/М2 образец за лицето што се пријавува.

4.РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

            4.1.Пријавите можат да се достават во рок од осум (8) дена од денот на објавувањето на огласот.

        4.2.Пријавите се доставуваат директно во Архивата на општина Богданци, со седиште на ул.„Маршал Тито“ бр.62 Богданци.

5.НАПОМЕНА:

            -Со обука ке се отпочне во наредните месеци при што сите пријавени кандидати поединечно ќе бидат известени.

         -Кандидатите кои нема да се пријават на Јавниот повик до рокот предвиден за пријавување, немаат право да ја посетуваат обуката организирана од страна на општина Богданци односно подготовките за испитот ќе бидат на нивни трошок.

 

 

Јавен повик

Врз основа на чл. 2, став 1, точка 4, 6, 7, .8 и  9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр.05/02), и чл.15, чл.16 точка 3, чл.17, чл.18, чл.25 точка 43 и 44, чл.41 точка 14 и чл.51 од Статутот на Општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Градоначалникот на Општина Богданци објавува
 
ЈАВЕН ПОВИК
 
За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, спорт,образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од Општина Богданци во согласност со стратешките и програмските документи на општината, финансирани од буџетот на Општина Богданци за 2014 година
 
Финансиските средства предвидени во буџетот на Општина Богданци за 2014 година, ке се доделуваат еднократно по доставен и одобрен предлог проект на здруженија на граѓани и фондации.
 
Право на учество
 
Субјекти кои имаат право да конкурираат со свои предлог проекти се здруженијата на граѓани и фондации со седиште во Општина Богданци.
 
Основни критериуми
 
- Корисниците да се регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации;
- Корисниците своите предлог проекти да ги реализираат на територијата на Општина Богданци;
- Реализацијата на проектните активности да биде во согласност со Уставот и Законите во Република Македонија;
 
Посебни критериуми 
 
- Предлог проектите да кореспондираат со стратешките документи на Општина Богданци и да биде наведено во самиот предлог проект за која стратешка цел и документ се однесува;
- Учеството во проектот со сопствени финансиски или нефинансиски средства со одреден % од вкупниот буџет на проектот  носи дополнителни бодови;
- Доделените средства исклучиво да се користат за намената предвидена во предлог проектот во согласност со зададената временска рамка;
 
Времетраење
 
Предвидениот период за реализација на проектните активности ќе биде определен со секој јавен повик посебно, но не подоцна од 20 Декември 2014 година. 
Продолжување на предвидениот период за реализација на проектните активности може да биде дозволено само во случај на поднесување на писмено барање, најдоцна еден месец пред истекот на 20 Декември, со соодветно образложение за оправданоста на истото. 
 
Потребни документи за аплицирање:
 
- Пополнет апликационен формулар/предлог проект (еден примерок во оригинал и една копија), кој може да се добие на веб страната на Општина Богданци - www.bogdanci.gov.mk
- Копија од решението за упис во регистарот на здруженија и граѓани
- Профил на правното лице со референтна листа на досегашни реализирани проекти
- Годишна програма на активности за 2014 година
- Извештај за евентуално добиени средства од Општина Богданци за 2013 година
- Електронска верзија на апликациониот формулар / предлог проект во ЦД 
- Изјава дека со реализацијата на грантот тој нема да остварува профит и средствата нема да ги користи спротивно на уставот и Законите на Република Македонија, заверена кај нотар.
 
Забелешка:
 
Доставената апликација / предлог проект задолжително треба да биде пополнета со печатни букви со кирилско писмо, потпишана од застапникот на правното лице и заверена со печат на Здружението на граѓани или фондацијата. 
Општина Богданци го задржува правото на корегирање на буџетот на поднесениот предлог проект.
 
Рокови:
 
Проектната документација се доставува преку пошта(препорачано) или лично на адреса:
По пошта:
Општина Богданци,
 Одделение за ЛЕР
 Ул. „Маршал Тито“ бр.62,
1484 Богданци
Лично:
Во архива на Општина Богданци
Краен рок за поднесување на предлог проектната документација е 15 дена од објавувањето на јавниот повик, нагласено со датум и време во секој јавен повик посебно . 
На пликот во горниот лев агол треба да стои “Не отварај“,а на долниот десен агол “За јавен повик за здруженија на граѓани бр.3/2014– Општина Богданци“.
 
Напомена: Непотполните апликации и апликациите кои се пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените апликации не се враќаат. 
 
Подносителите на предлог проектните апликации, по јавниот повик, ке бидат известени во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката за распределба на средствата од буџетот на Општина Богданци за 2014 година. 
 
Лица за контакт:
Митко Влахов, Раководител на одделението за ЛЕР
Марјан Пеев, Помлад соработник за следење и подршка на ЛЕР
Општина Богданци
Одделение за локален економски развој
Тел. 034/222-333  
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ЈАВЕН ПОВИК

Во врска со објавениот Јавен повик бр.02/2014 за прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локалниот економски развој, заштита на животната средина, спорт, образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од општина Богданци, Ве известуваме дека истиот е поништен, од причини што поднесените апликации не ги исполнуваат условите за квалификација согласно оперативните насоки и условите во објавениот Јавен повик.

Истиот ќе биде дополнително објавен по објавувањето на третиот јавен повик.

  

      

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Light Rain

18°C

Light Rain

Humidity: 96%

Wind: 0 km/h

  • 2 Sep 2014

    Thunderstorms 24°C 19°C

  • 3 Sep 2014

    Thundershowers 25°C 18°C

Joomla template by Joomlashine.com