Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

                                      

Општина Богданци обезбеди средства преку Фондот на техничка документација, воспоставен во рамки на Проектот “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” развиен од УНДП и  Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА) за изработка на техничка документација за Изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на Богданци.

Набавката за избор на најповолен понудувач за изработка на документацијата ја спроведе донаторот и беше избран деловниот субјект ЕКО-МАР Инженеринг ДООЕЛ Битола како изведувач, со што отпочна и процесот за изработка на комплетната техничка документација.

Вкупната вредност за изработка на техничката документација изнесува 1.978.000 денари, сопственото учество на општина Богданци согласно трошоците кои произлегуваат од реализација на договорот е во вкупен износ од 430.080 денари.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |