Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Денес, 06.04.2023 година, во просториите на општина Богданци, се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Општина Богданци и Мрежа за рурален развој на Северна Македонија со партнерот ЛАГ Бојмија и партнерите во проектот, ТУРАН Иван ДООЕЛ увоз-извоз Богданци, НЕОКОМ АД Скопје, Риве Шпед ДООЕЛ Богданци, ЗГ „Центар за животна средина и одржлив развој“и ЈП „Комунална чистота“ – Богданци за реализација на проектна иницијатива на територијата на ЛАГ Бојмија.

Меморандумот ги објаснува главните насоки за идна соработка помеѓу партнерите во спроведување на проектната иницијатива „Намалување на негативното влијание врз животната средина преку изградба на крак од фекална канализација во индустриска зона м.в. „Барта“ во Богданци“поддржана од проектот „Програма за развој на заедницата“, финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој – УСАИД, а имплементиран од страна на Мрежата за рурален развој на Северна Македонија.

Финансиските средства за реализација на проектната активност се обезбедени со кофинансирање на трошоците од страна на Агенцијата на САД за меѓународен развој – УСАИД –  „Програма за развој на заедницата“, општина Богданци и другите партнерите во проектот,ТУРАН Иван ДООЕЛ увоз-извоз Богданци, НЕОКОМ АД Скопје, Риве Шпед ДООЕЛ Богданци, ЗГ „Центар за животна средина и одржлив развој“,и ЈП „Комунална чистота“.

Овој меморандум претставува темел за понатамошна соработка помеѓу засегнатите страни, која ќе се развива врз основа на меѓусебно разбирање, доверба и координација за да се обезбеди што поквалитетна услуга на сите засегнати страни од областа на развој на заедницата.

Соработката има за цел изградба на крак од фекална канализација во индустриската зона Барта со што ќе се подобри управувањето со отпадни води во индустриската зона преку соработка на локалната заедница, кое од друга страна ќе овозможи подобри услови за живот на локалното население.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |