Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Основното училиште „Петар Мусев“ во Богданци ќе добие нов кров. Со средства од Владата, преку проектот на Министерството за образование и наука „Реконструкција на училишни објекти“, планирана е санација на кровот за што е објавен јавен оглас на Електронскиот систем за јавни набавки.

Според предмерот на проектот, планирани се подготвителни, изолаторски, покривачки, лимарски, ѕидарски и други работи. Изведувачот треба да ја отстрани лимената и азбесна кровна покривка и да изврши нејзина замена со кровен покривач панел, а создадениот отпад да го депонира во депонијата Дрисла во Скопје, на начин определен со актуелната законска регулатива.

Со реновираниот кров ќе се оневозможи понатамошно пропаѓање на целата кровна конструкција, а со тоа и запирање на понатамошното оштетување на плафонот и на ѕидовите. Сето ова ќе предизвика и зголемување на безбедноста на учениците и вработените во училиштето. Истовремено ќе се заштедат средства  за повремена континуирана поправка на оштетените делови, од што може да се заклучи дека проектот претставува еден вид ефикасен инструмент за постигнување на значителни заштеди (и финансиски и енергетски).

Крајниот рок за доставување понуди за јавната набавка за реконструкција на кровот во ОУ „Петар Мусев“ е до 26.03.2021 година, 13.30 часот.

Огласот и целокупната документација во врска со истиот се достапни на следниот линк

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |