Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци потпиша договор за реконструкција на улици и поставување на гумени лежечки полицајци на територијата на општина Богданци.

Носител на набавката согласно спроведената е-аукција е правното лице ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ Гевгелија.

Станува збор за реконструкција односно порамнување, поставување на рабници, тампонирање и поставување на бехатон плочки на дел од улица Карпошева (со должина од 352 метри) како и за замена на веќе поставените лежечки полицајци во село Стојаково со гумени. Истиот договор опфаќа и реконструкција на улица „Мирче Ацев“ во Богданци – спој со улица „Дојранска“ (со површина од 140 м2) како и реконструкција на улица во село Ѓавото, односно бетонирање  на истата (со површина од 630м2).

Вкупната вредност на работите, предмет на договорот изнесува 1.689.960,00 денари без ДВВ или вкупно со ДДВ 1.994.152,8 денари. Целосно завршување на активностите се очекува за околу дваипол месеци согласно условите предвидени во договорот.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Богданци, согласно Програмата за  изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2020 година.

Општина Богданци согласно своите можности и понатаму ќе продолжи да работи на подобрувањето на патната инфрастуктура, како во Богданци така и во другите населени места.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |