Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

  • планирање на локалниот економски развој;
  • изработка на стратешки документи за развој на општината;
  • изготвување на проекти;
  • поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;
  • воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

güvenilir canlı bahis en iyi casino siteleri 2021 en guvenilir casino siteleri 2021 linkegit.com