Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

 • планирање на локалниот економски развој;
 • изработка на стратешки документи за развој на општината;
 • изготвување на проекти и;
 • подготовка на документација за аплицирање на проекти и друга пропратна документација;
 • евалуација на проекти и аналитика на локален економски развој;
 • поддршка на развојот на малите и средните претпријатија;
 • претприемништвото на локално ниво, угостителство и туризам;
 • воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
 • меѓуопштинска и меѓугранична соработка;
 • соработка со центарот за развој на планскиот регион;
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител на Одделение за локален економски развој: Митко Влахов, тел за контакт 078 321 536; е-маил адреса: mitkovlahov1@gmail.com

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |