Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за финансиски прашања ги врши работите кои се однесуваат на:

 • следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално – финансиското работење;
 • управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот;
 • подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот засубјектот;
 • подготовка на стратешкиот план на субјект;
 • измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на субјектот;
 • контрола на подготовката и извршувањето на буџетот;
 • изготвувањето на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен,квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и единките корисници на субјектот;
 • следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците на субјектот;
 • сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување на годишна сметка;
 • благајничко работење;
 • подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;
 • проценка на недвижности за потребите на општината;
 • пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот;
 • врши администрирање на приходи-даноци, такси и други надоместоци кои се во надлежност на општината;
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“

Раководител на одделението за финансиски прашања: Симона Савиќ, тел за контакт: 078 321 584; е-маил адреса: karagoseva@yahoo.com.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |