Известување за оддржување на јавна расправа

ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ,

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ВЕ ПОКАНУВА НА ДЕН 07.07.2021 ГОДИНА ВО 9:30 ЧАСОТ ,ВО ПРОСТОРИИТЕ НА “ДОМ НА КУЛТУРА“ ВО БОГДАНЦИ ДА ПРИСУСТВУВАТЕ НА ЈАВНАТА РАСПРАВА ЗА “СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ВЕТЕРЕН ПАРК БОГДАНЦИ  – II ФАЗА“

 

                                                               А.Д.ЕСМ

Општина Богданци продолжува со селектирање на отпадот

Почитувани сограѓани,

Општина Богданци продолжува  и во наредниот период со селектирање на создадениот отпад од домаќинствата:

  1. Собирање на електричен и електронски отпад

– Листата за електричен и електронски отпад е дадена на следниот линк.

– Садот за селектирање на овој вид отпад се наоѓа  под општинската зграда.

За подетални информации можете да се јавите секој работен ден од 08:00 -16:00 часот на моб. 078 321 586 и  тел.034 218 400

  1. Собирање на искористено масло за јадење (зејтин) од правни и физички лица. Граѓаните кои ќе се определат за собирање/селектирање на искористениот зејтин ќе добијат соодветен сад од страна на лиценцираната фирма која доаѓа до Вашите домови.

Сите граѓани кои не сакаат да предизвикуваат дополнителни проблеми, фрлајќи го искористеното масло за јадење во канализационите цевки, може да се пријавите на тел, 078 321 586 или  034 218  400  за споделување на дополнителни информации (име, презиме и адреса на живеење), секој работен ден од 08:00 -16:00 часот.

3.Селектирање на стакло во зелените контејнери кои во моментот се поставени на ул.Маршал Тито и еден контејнер на ул. Страшо Пинџур во Богданци ;

4.Собирање на пластика во жолтите контејнери.

Ве замолуваме, пред да ги ставите во контејнерот за пластика да го намалите  волуменот  на пластичните шишиња.

5.Садови за искористени батерии има поставено во просториите (ходниците) на општинските згради .

6.Општината доделува бесплатна брошура за правилно одвивање на процесот компостирање (добивање  компост ). Граѓаните кои неможат да дојдат до просториите во општината за да ја подигнат брошурата од оправдани причини (здравствени проблеми и возрасни лица), од вработените во општината, истата ќе Ви биде доставена до Вашите домови.

Јавете се на тел. 034 218 400 и моб. 078 321 586, секој работен ден од 08:00 – 16:00 часот. За сите граѓани кои доаѓаат во општината, брошурата можат да ја подигнат  во соба број 6 , зграда „Изворски„ приземје, лево.

Се известуваат  правните субјекти, картонските кутии од пакување да не ги ставаат во контејнерите за комунален отпад, бидејќи истите треба да ги предаваат на овластени фирми за овој вид отпад.

Голема благодарност на одговорните правни субјекти!

Во наредниот период  Општина Богданци има предвидено поставување на дополнителни садови  за отпад, замена на дотраени и оштетени контејнери .

 

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

БР. 11-149/9

од  16.03.2021 год.

Врз основа на член 62 став 10 од и член 50 Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по  Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци

Граници на опфатот се : КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1, КО Богданци

Опфатот е со површина од 0,5860 ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци со намена Г4- Стоваришта, складови, Отпади , Б4- Деловни простории и Д1- Парковско зеленило во КO Богданци, Општина Богданци,  ќе се спроведе со излагање на Проектот во просториите на Сала на Совет на Општина Богданци.

Јавната анкета ќе трае петнаесет дена од 31.03.2021г. до 14.04.2021г., секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со проектот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект со план за парцелација ќе се одржи на ден 31.03.2021 година во 09:00 часот во просториите на Салата на Совет на Општина Богданци.      

 УП за препарцелација

Записник од извршена јавна презентација

Записник од извршена јавна анкета

ГРАДОНАЧАЛНИК

      Блаже Шапов

Известување за одобрена Проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма, со технички број 045-2010/2020, Октомври, 2020 година изработена од ДПГИДДА ВЕКТОР 90 ДООЕЛ Струмица, за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци, со Решение бр 11-149/5 од 17.02.2021год. од општина Богданци, чиј инвеститор е ТДПТУ БАЏО ДООЕЛ Богданци со адреса на ул. Маршал Тито бр. 2/5 од Богданци.

Проектна Програма

jokerbet

tempobet

youwin

hepsibahis

grandpashabet

buca escort

trendbet mrcasino

gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort