Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д1.3 – Парк-шума, К.О.Богданци вон г.р., Општина, тех бр 03-26-1/23 од февруари 2023 изработена од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Струга, со Решение бр 11-665/3од 19.04.2024год. од Oпштина Богданци, чиј инвеститор е Oпштина Богданциул Маршал Тито бр 62 Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |