Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма, со технички број 045-2010/2020, Октомври, 2020 година изработена од ДПГИДДА ВЕКТОР 90 ДООЕЛ Струмица, за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 11480, 11476/2 и делови од КП 11478, 11477/1, 11476/1, 11473/2, 9952/1 во КО Богданци, општина Богданци, со Решение бр 11-149/5 од 17.02.2021год. од општина Богданци, чиј инвеститор е ТДПТУ БАЏО ДООЕЛ Богданци со адреса на ул. Маршал Тито бр. 2/5 од Богданци.

Проектна Програма

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |