Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Соопштение за организирање на стручна расправа по нацрт Генерален урбанистички план на град Богданци

БР.11-506/3

Од 30.03.2022год.

         Врз основа на член 34 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на општина Богданци донесе:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање наСтручна расправа по

Нацрт- Генерален урбанистички план на град Богданци

Граници на опфатот се :Почетната точка на опфатот на урбаното подрачје на гр. Богданци се наоѓа на пресекот на коритото на река Луда Мара во КП 8146/3, опфатот продолжува на североисток го сече Регионалниот патен правец Р 1109 (Гевгелија- врска со А1-Богданци-Фурка-врска со Р1105), продолжува по ЈУГОЗАПАДНАТА ГРАНИЦА на КП 5873/2, на КП 5874/1, КП 5874/3, КП 5875, границата врти кон запад и ги сече на северозапад КП 5871, КП5870, КП5869, КП5864, КП5863, КП5861, КП5860, КП5857, границата врти кон северо-исток и ја сече КП 8207, границата врти кон југо-исток ја сече КП 6284, КП 6302, границата врти кон север ја сече исток КП 6279/1, границата врти кон запад ја сече северната граница на КП 6279/1, границата врти кон север ја сече КП 6279/1 и КП 6277, границата врти кон исток ја сече јужната граница на КП 6269, КП 6237, КП 6270, КП 8170, КП 6271, границата врти кон север ја сече на запад КП 6271, продолжува на север ја сече КП 8170, ја сече на источната страна КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6154, продолжува на север по западната страна на КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6153/2 И КП 6152, границата врти кон исток по северната граница на КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6149/3, границата врти на север по западната страна на КП 6149/3, КП 6137/2, КП 6136/2, КП 6135/2, продолжува по северозападната страна на КП 6133/3, границата врти кон северо запад по југозападната граница на КП 11885/2, КП 11875/2, продолжува по југозападната страна на КП 6133/4, КП 6110/1, врти на запад по јужната страна на КП 6098/3, опфатот врти кон север по југозападната страна на КП 6098/3, КП 6099/3, опфатот врти на исток по северозападната страна на КП 6099/3, КП 6099/2, КП 6099/1, опфатот врти на север по југозападната страна на КП 6101, опфатот врти на исток по северозападната страна на КП 6101,КП 6109/1, опфатот врти на север по западната страна на КП 6103, КП 6104, КП 6105, ја сече КП 6081/1, границата врти на исток по северната граница на КП 6081/1, границата врти на север по западната граница на КП 3531/3, опфатит врти на исток по северната граница на КП 3531/3, опфатот врти на север по западната граница на КП 3553, КП 3554, КП 3549, КП 3548, КП 3546, границата врти на запад по јужната граница на КП 3543, опфатот врти на север по западната граница на КП 3543, врти по северозападната граница на КП 3543, опфатот врти на север по западната граница на КП 10975, КП 3563/2, КП 3563/1, по југозападната граница на КП 3571, КП 3569, по западната граница на КП 10962, КП 10959, границата врти на запад по јужната граница на КП 10954, КП 10967, опфатот врти на север по западната граница на КП 10967, КП 10909/2, КП 3599, КП 10904, врти на исток по северната граница НА КП 10904, врти на север по западната граница на КП 8634/1, по југозападната граница на КП 8634/1, по западната страна на КП 8634/1, врти по северозападната страна на КП 8643/1, опфатот врти на североисток по југозападната страна на КП 8632, КП 8629, врти по северозападната страна на КП 8629, КП 8628/2, КП 8627, КП 8626, КП 8625/1 се до пресечната точка со КП 8576, опфатот врти по југозападната страна на КП 8576, врти по северозападната страна на КП 8576, врти по северната страна на КП 8576, опфатот врти на север по северозападната страна на КП 8570, КП 8575, КП 8574/1, врти по североисточната страна на КП 8574/1 се до пресечната точка со КП 8574/2, опфатот врти по северозападната страна на КП 3689, КП 8567, врти по западната страна на КП 8567, опфатот врти на исток по северната страна на КП 8567, врти по североисточната страна на КП 8567,по северната страна на КП 8569, КП 8719/1, врти по северозападната страна на КП 8566, врти по североисточната страна на КП 8566 се до пресечната точка со КП 8719/1, врти по северната страна на КП 8719/1, КП 8732, КП 8718, КП8730, КП 8729, КП 8716, врти на север по северозападната граница на КП 8708, КП 8551, врти по североисточната страна на КП 8551, КП 8552, врти по северозападната страна на КП 8543/2, КП 8543/1 се до пресечната точка со КП 8543/3, врти на север по западната граница на КП 8688, опфатот врти на исток по северната граница и североисточната граница на КП 8688, ја сече КП 3758, ја сече КП 3767, ја сече КП 3764, ја сече КП 2783/2, ја сече КП 8186/4, ја сече КП 2789/6 се до пресечната точка со КП 3797, продолжува по северната граница на КП 3797, по северозападната граница на КП 3798, опфатот врти на север по западната граница на КП 8522/1, врти по северната граница на КП 8522/1, врти по североисточната граница на КП 8522/1, се движи по северната граница на КП 9085/1, се движи по северната граница на КП 8517, врти по југозападната граница на КП 9057, врти по северозападната граница на КП 9057, врти по североисточната граница на КП 9057, опфатот продолжува по источната граница на КП 9057 се до прекршната точка со КП 8542, врти по северната граница на КП 8542, врти по источната граница на КП 8542, КП 9058, опфатот врти на исток по северната граница на КП 9061, ОПФАТОТ ВРТИ НА СЕВЕР ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА КП 9060, опфатот врти кон исток по северната граница на КП 9060, , опфатот врти на југ по североисточната граница на КП 9060, КП 9065/1, 9065/2, опфатот врти на исток по северната граница на КП 9056/1, опфатот врти на југ по источната граница на КП 9056/1, продолжува по југоисточната граница на КП 9056/1, КП 9056/2, повторно по југоисточната граница на КП 9056/1, потоа врти на југ по источната граница на КП 9197, 9204, КП 9217/2, опфатот врти по северозападната граница на КП 9211/1, продолжува по североисточната граница на КП 9211/1, КП 9211, КП 9510, КП 9512, КП 9214/3, врти по северната граница на КП 9509, врти по северозападната граница на КП 9506, КП 9497, КП 9496, КП 3848, КП 3849, КП 3850, КП 9479/2, опфатот врти кон север по југозападната страна на КП 9475, врти по северозападната страна на КП 9475, КП 9473/1, КП 9474, врти по западната страна на кп 9473/1, продолжува по северозападната страна на КП 9473/1, врти кон север по западната страна и северо западната страна на КП 8515/1, врти по североисточната страна на КП 8515/1 се до пресечната точка со КП 2724/2, продолжува по источната страна на КП 2724/2 се до пресечната точка со КП 2723, продолжува по североисточната страна на КП 2723, КП 2724/2, опфатот врти кон север по северозападната граница на КП 8502, продолжува по северната граница на КП 8502, КП 8501, КП 8504, опфатот врти на југ по источната граница на КП 8504, продолжува по северната граница на КП 8503, границата продолжува на југ по источната граница на КП 8503, КП 8504, југоисточната граница на КП 8504, продолжува по источната граница на КП 8504, КП 8508, КП 8507, границата врти на исток по јужната граница на КП 8507, границата врти на југ и се движи по источната граница на КП 8509, КП 11787, границата врти на запад продолжува да ја сече по осовина по цела ДОЛЖИНА КП 11787(која зафаќа дел од коритото на река Луда Мара), продолжува да ја сече по должина на КП 8146/3 (која зафаќа дел од коритото на река Луда Мара), се до почетната точка на опфатот на урбаното подрачје на гр. Богданци.

Опфатот е со површина од 3838703.543 м2.

Јавната анкета по Нацрт- Генерален урбанистички план на град Богданци, Општина Богданци,ќе се спроведе со излагање наНацрт- Генералниот урбанистички план во просториите на Одделението за урбанизам и градежништво, на огласната табла во Општина Богданци на ул.„Маршал Тито“ бр. 62,  во централното градско подрачје и на web страницата на Општината.

Јавната анкета ќе трае 20 дена сметано од 08.04.2022г,секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, и субјектите: органите на државната управа и другите субјекти кои ги вршат работите од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските, органот на државната управа и другите институции кои ги вршат работите од областа на културата и државните патишта можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во архивот на општина Богданци и во системот e-urbanizam.mk

Стручната расправа за  субјектите: органите на државната управа и другите субјекти кои ги вршат работите од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските, органот на државната управа и другите институции кои ги вршат работите од областа на културата и државните патишта ќе се организира во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци на ден 08.04.2022 година (петок) со почеток во 12:00 часот.

Стручната расправа за  заинтересираните лица од подрачјето опфатено со планот ќе се организира во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци на ден 08.04.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Воспоставен механизам за подобрена соработка помеѓу Општина Богданци и граѓаните

Почитувани,

Ве известуваме дека Здружението на граѓани Центар за животна средина и одржлив развој од Богданци во рамките на Проектот “Воспоставување механизам за подобрена соработка меѓу Општина Богданци и граѓаните“, поддржан од Civica Mobilitas ја изработи мобилната апликација📱“Репортираме📢” која веќе е достапна на вашиот “Play store” дадена на следниот линк: репортираме

Целта на мобилната апликација “Репортираме📢“е вклучување на граѓаните во процесот на граѓански иницијативи, креирање и носење на одлуки, како и пријавување на проблеми во Општината од страна на граѓаните. Се надеваме дека со помош на оваа алатка граѓаните и Општина Богданци ќе ја зајакнат својата меѓусебна комуникација и заеднички сите ќе придонесеме кон поздрава и почиста животна средина и ќе го унапредиме квалитетот на живот на сите жители во Општина Богданци

Соопштение за организирање јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16,163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Богданци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по  Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична електрична централа) на КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП 6165, К.О. Стојаково, Општина Богданци

Граници на опфатот се: КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2 и КП бр. 6165К.О. Стојаково, Општина Богданци.

Опфатот е со површина од 1,6ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Локална урбанистичка планска документација за Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична електрична централа) на КП бр. 6170/1, КП бр. 6170/2, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП 6165, К.О. Стојаково, Општина Богданци со намена Е2 – Комунална супраструктура,  ќе се спроведе со излагање на планската документација во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.

Јавната анкета ќе трае пет работни дена од 14.12.2021г. до 21.12.2021г., секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планската документација можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Локалната урбанистичка планска документација ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 12:00 часот во просториите на Салата на Совет на Општина Богданци.     

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

Блаже Шапов

Известување за оддржување на јавна расправа

ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ,

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ВЕ ПОКАНУВА НА ДЕН 07.07.2021 ГОДИНА ВО 9:30 ЧАСОТ ,ВО ПРОСТОРИИТЕ НА “ДОМ НА КУЛТУРА“ ВО БОГДАНЦИ ДА ПРИСУСТВУВАТЕ НА ЈАВНАТА РАСПРАВА ЗА “СТУДИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ВЕТЕРЕН ПАРК БОГДАНЦИ  – II ФАЗА“

 

                                                               А.Д.ЕСМ

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara