Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дваесетивтората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7397);
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 3648, 3649 и 3650);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/2);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9227/3);
 5. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 6. Предлог -Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;
 7. Предлог– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 8. Предлог-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2023 година;
 9. Предлог-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2023 година;
 10. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година;
 12. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2023 година;
 13. Предлог–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 14. Предлог- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 15. Предлог–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 16. Предлог–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 17. Предлог- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2023 година;
 18. Предлог-Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2023 година;
 19. Предлог-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 20. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 21. Предлог–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 22. Предлог-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2023 година;
 23. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 24. Предлог -Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2023 година;
 25. Предлог -Буџет на општина Богданци за 2023 година;
 26. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 27. Предлог-Буџетски календар за 2023 година;
 28. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.
 29. Предлог-Програма за работа на Сoветот на Општина Богданци за 2023 година.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |