Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека педесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 25.02.2021 година (четврок) со почеток во 11.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, даватели на јавните услуги, помошно технички персонал како и директорот во ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“-Богданци за 2021 година;
 2. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
 3. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година;
 4. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2020 година;
 5. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
 6. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2020 година;
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9867);
 8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8644);
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 8512/1);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 9531/1, КП бр. 9534, КП бр. 9532/2 и КП бр. 9509);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 3927);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 8644);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 9602);
 14. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |