Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана 51-та седница на Совет на општина Богданци

Ве известуваме дека педесетипрвата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.05.2024 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци  за периодот јануари-март 2024 година;
 2. Предлог-Одлука за подготовка на предлог-проект и учество во Програмата Interreg VI-А ИПА Бугарија-Северна Македонија;
 3. Информација за учеството на Општина Богданци на Отворениот повик за инвестициски проекти во рамките на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“ на програмата Interreg VI-А ИПА Бугарија-Северна Македонија ref. No 2021TC16IPCB006;
 4. Годишен извештај за работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2023 година;
 5. Советнички прашања.

 

Закажана педесеттата седница на Совет на општина Богданци

Ве известуваме дека педесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.04.2024 година (четврток) со почеток во 14.30 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Разгледување на информација од ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково под бр. 03-89/1 од 12.03.2024 година.

 

Закажана четириесетишестата седница на Совет на општина Богданци

Ве известуваме дека четириесетишестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.02.2024 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 2. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 3. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2023 година;
 4. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година;
 5. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2023 година;
 6. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 7. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 8. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 9. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 10. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 11. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 12. Извештај по Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 13. Советнички прашања.

 

Закажана четириесетивтората седница на Совет на општина Богданци

Ве известуваме дека четириесетивтората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 18.12.2023 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2024 година;
 2. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2024 година;
 3. Нацрт– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 4. Нацрт-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2024 година;
 5. Нацрт-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2024 година;
 6. Нацрт–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2024 година;
 7. Нацрт-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2024 година;
 8. Нацрт-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 2382/2, 2381 и 8071);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7337 и КП 7334);
 11. Нацрт–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2024 година;
 12. Нацрт- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 13. Нацрт–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2024 година;
 14. Нацрт–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2024 година;
 15. Нацрт- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2024 година;
 16. Предлог-Одлука за донесување на план за парцелација составен дел на Урбанистичкиот проект со план за парцелација со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП бр. 6165, КП бр. 6166/1, КП бр. 6166/2, КП бр. 6170/1 и КП бр. 6170/2, КО Стојаково, Општина Богданци;
 17. Нацрт-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2024 година;
 18. Нацрт–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2024 година;
 19. Нацрт–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2024 година;
 20. Нацрт-Програма од областа на еднаквите можности на жените и мажите во Општина Богданци за 2024 година;
 21. Нацрт-Буџет на општина Богданци за 2024 година;
 22. Предлог-Одлука за определување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност;
 23. Финансов извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот  01.2023-30.09.2023 година;
 24. Одлука за усвојување на одлуката за утврдување на висината на бод за исплата на плата на вработените во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 25. Предлог-Одлука за измена на одлуката за утврдување на месечен надоместок на претседателот и членовите на Управниот одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 26. Советнички прашања.

 

Закажана четириесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека четириесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.11.2023 година (вторник) со почеток во 14.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог -Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2024 година;
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување  на бесправните објекти во истата (КП бр.7990);
 3. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци како претставник на општината;
 4. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“-Богданци како претставник на општината;
 5. Советнички прашања.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |