Закажана осумнаесеттата седница на советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека осумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.09.2022 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Богданци“-Богданци;
 4. Програми за екскурзија на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 5. Предлог-Одлука за намена на објект сопственост на Општина Богданци;
 6. Информација за постапка по одлука за ревизија на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за авто-такси превоз во Општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Богданци;
 9. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 10. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за урбана опрема во општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Заклучок од Комисија за јавни дејности;
 13. Советнички прашања.

Закажана седумнаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека седумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.08.2022 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2023 година;
 4. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2021/22 година;
 5. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2022/23 година;
 6. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2023 година;
 7. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 8. Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
 9. Предлог-Годишен план за вработување на  ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2023 година;
 10. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Годишен план за вработување на  Општина Богданци за 2023 година;
 12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 13. Советнички прашања.

 

Закажана шеснаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека шеснаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 13.07.2022 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот април-јуни 2022 година;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на висината на стапки на даноци на имот во Општина Богданци;
 3. Предлог-Одлука за определување на зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот на подрачјето на Општина Богданци;
 4. Предлог-Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно (неизградено и изградено) земјиште на подрачјето на Општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата на подрачјето на Општина Богданци;
 6. Предлог-Одлука за давање на времено користење на просторија во сопственост на Општина Богданци;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за утврдување паричен надоместок за граѓаните кои што ќе учествуваат во просторните сили за заштита и спасување во општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на режим на сообраќај во Богданци;
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 5088, КП бр. 8016 и КП бр. 8017);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 1327);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8996);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10750);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10277);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7858);
 15. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош за мултимедијален настан во Богданци;
 16. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во населено место Стојаково, Општина Богданци;
 17. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Богданци“-Богданци;
 18. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково;
 19. Финансов извештај за материјалното и финансиско работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
 20. Советнички прашања.

 

Закажана петнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека петнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 14.30 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 2. Советнички прашања.

 

Закажана четиринаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека четиринаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 06.06.2022 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за измена на Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 2. Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 3. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 4. Предлог-Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Богданци за 2022 година,
 5. Советнички прашања.
konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara