Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана дваесетичетвртата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетичетвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 31.01.2023 година (вторник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2022 година;
 2. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2022 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 3. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 4. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците при ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково во учебната 2022/23 година.
 5. Советнички прашања.

 

Закажана дваесетипрвата седница на советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетипрвата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.12.2022 година (среда) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за донесување на интегриран план за локален развој на Општина Богданци за 2023-2027;
 2. Предлог-Одлука за донесување на социјален план на Општина Богданци за 2023-2027;
 3. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 4. Нацрт-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година;
 5. Нацрт– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 6. Нацрт-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2023 година;
 7. Нацрт-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2023 година;
 8. Нацрт–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2023 година;
 9. Нацрт-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година;
 10. Нацрт-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2023 година;
 11. Нацрт–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 12. Нацрт- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 13. Нацрт–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 14. Нацрт–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 15. Нацрт- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2023 година;
 16. Нацрт-Програма за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2023 година;
 17. Нацрт-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 18. Нацрт–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 19. Нацрт–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 20. Нацрт-Програма од областа на родовата рамноправност во Општина Богданци за 2023 година;
 21. Предлог-Годишен план за вработување на Општина Богданци за 2023 година;
 22. Нацрт-Одлука за одобрување на План на програми за развој на Општина Богданци за 2023 година;
 23. Нацрт-Буџет на општина Богданци за 2023 година;
 24. Предлог-Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“-Богданци;
 25. Советнички прашања.

Закажана 20-та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

 

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7708/2, 7708/1 и 8130/1);
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6513);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 8016 и 8019);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9422);
 5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 2851);
 6. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9102 и 9100/2);
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10274);
 8. Финансов извештај за материјалното и финансиско работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година;
 9. Советнички прашања.

 

Закажана осумнаесеттата седница на советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека осумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.09.2022 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Богданци“-Богданци;
 4. Програми за екскурзија на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 5. Предлог-Одлука за намена на објект сопственост на Општина Богданци;
 6. Информација за постапка по одлука за ревизија на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за авто-такси превоз во Општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Богданци;
 9. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 10. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за урбана опрема во општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Заклучок од Комисија за јавни дејности;
 13. Советнички прашања.

Закажана седумнаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека седумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.08.2022 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2023 година;
 4. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2021/22 година;
 5. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2022/23 година;
 6. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2023 година;
 7. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 8. Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
 9. Предлог-Годишен план за вработување на  ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2023 година;
 10. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Годишен план за вработување на  Општина Богданци за 2023 година;
 12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 13. Советнички прашања.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara