Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесетишестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 25.12.2019 година (среда) со почеток во 14.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.
На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2020 година;
2. Предлог –Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2020 година;
3. Предлог – Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2020 година;
4. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2020 година;
5. Предлог-Програма за управување со отпад во Општина Богданци за 2020 година;
6. Предлог -Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2020 година;
7. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2020 година;
8. Предлог -Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година;
9. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2020 година;
10. Предлог – Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
11. Предлог -Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2020 година;
12. Предлог -Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2020 година;
13. Предлог –Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2020 година;
14. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
15. Предлог –Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2020 година;
16. Предлог –Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2020 година;
17. Предлог – Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2020 година;
18. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
19. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2020 година;
20. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година;
21. Предлог-Буџетски календар за 2020 година;
22. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2020 година;
23. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци за 2020 година;
24. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2019-30.09.2019 година
25. Разгледување на Годишна програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2020 година;
26. Разгледување на одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
27. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |