Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесетитретата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.12.2023 година (четврток) со почеток во 10.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2024 година;
 2. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2024 година;
 3. Предлог– Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 4. Предлог-Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2024 година;
 5. Предлог-Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2024 година;
 6. Предлог–Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2024 година;
 7. Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2024 година;
 8. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2024 година;
 9. Предлог–Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2024 година;
 10. Предлог- Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2024 година;
 11. Предлог–Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2024 година;
 12. Предлог–Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2024 година;
 13. Предлог- Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2024 година;
 14. Предлог-Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2024 година;
 15. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2024 година;
 16. Предлог–Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2024 година;
 17. Предлог-Програма од областа на еднаквите можности на жените и мажите во Општина Богданци за 2024 година;
 18. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 19. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2024 година;
 20. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2024 година;
 21. Предлог-Буџетски календар за 2024 година;
 22. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2024 година.
 23. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци за 2024 година.
 24. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |