Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесет и петтата седница на Совет на општина Богданци е закажана за ден 25.08.2020 година (вторник) со почеток во 08.30 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Богданци за периодот 2021-2023 година;
 2. Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот план за енергетска ефикасност на Општина Богданци за 2021 година;
 3. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2019/20 година;
 4. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2020/2021 година;
 5. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2019/20 година;
 6. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2020/21 година;
 7. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2021 година;
 8. Предлог-Годишен план за вработување на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2021 година;
 9. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2019 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 10. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 11. Годишна сметка на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2019 година;
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10291);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10585);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9732);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10394);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10163);
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 11227/1);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9259);
 19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 1507);
 20. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |