Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

По завршување на постапката за избор на правно лице, носител на набавката за реконструкција на улици на територијата на општина Богданци, деновиве започнаа градежните активности за реконструкција на улиците Луда Мара, Осоговски, Братство Единство и Васил Главинов во Богданци и реконструкција на тротоар на улица Гоне Каракабаков во Стојаково.

Изведувач на работите, предмет на договорот е правното лице АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ Гевгелија, а вкупната вредност на истиот изнесува 6.019.402,00 денари без ДВВ или вкупно со ДДВ 7.102,894,00 денари. Целосно завршување на активностите се очекува за два месеци согласно условите предвидени во договорот.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Богданци, согласно Програмата за  изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2020 година.

Општина Богданци согласно своите можности и понатаму ќе продолжи да работи на подобрувањето на патната инфрастуктура, како во Богданци така и во другите населени места.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |