Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за 2021 и 2022 година, на 21.06.2021 година се склучи договор за реализација на проектот – „Реконструкција на локален пат Л603 од с.Стојаково до с.Ѓавото општина Богданци, фаза од км0+000 до км 1+010“.  Договорни страни се Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој застапуван од директорот Рамиз Реџепи од една страна и Општина Богданци  застапувана од Градоначалникот, Блаже Шапов.

Со проектот се планира ископ на постоечката коловозна конструкција со цел вградување на нова коловозна конструкција и изградба на соодветен одводен систем за одведување на атмосферските води. Со цел да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците ќе се изгрaди и тротоар од левата страна со ширина од 1,3м. За таа цел, доделени се средства во износ од 13.861.125 денари како учество на Бирото за регионален развој. Следува спроведување на постапка за јавна набавка за избор на најповолен понудувач.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |