Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за внатрешна ревизија ги врши работите кои се однесуваат на:

 • процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност со законите, подзаконските, интерните акти и договори;
 • темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна контрола;
 • оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на раководителот на субјектот за намалување на факторите за ризик;
 • проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи на субјектот;
 • процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана област на активности или програми на субјектот;
 • темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи; − процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за утврдување, процена и управување со ризиците;
 • давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури на субјектот, изготвување и донесување на стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик, извршување на поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и следење на нивното спроведување;
 • изготвување на извештаи од извршените ревизии;
 • следење на спроведување на мерките преземени од раководителот на субјектот од јавниот сектор врз основа на препораките дадени во ревизорските извештаи;
 • изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија; информирање на раководителот на субјектот за постоење на конфликт на интереси при извршување на ревизорската задача;
 • известување до раководителот на субјектот и лицето задолжено за неправилности, за неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка;
 • изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија;
 • изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење на нивна имплементација и
 • други работи од областа на внатрешна ревизија и утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |