Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина ги врши работите кои се однесуваат на:

 • просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување на постапка за донесување на урбанистички планови;
 • изготвување на програма за изработка на урбанистички планови;
 • изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште;
 • извршување на работите околу издавање одобрение за градба од надлежност на општината;
 • одржување на јавната чистота;
 • одржување на јавното осветлување;
 • изградба, одржување и заштита на локални патишта, улици, паркинг простори и други инфраструктурни објекти;
 • одржување и користење на зелени површини;
 • општински превоз и авто – такси превоз на патници и сообраќајна сигнализација;
 • определување на имињата на улиците и другите инфраструктурни објекти;
 • следење на состојбите и извршување на работите од областа на заштитата на животната средина;
 • заштита на граѓаните и материјалните добра и управувањето со кризи;
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“
güvenilir canlı bahis en iyi casino siteleri 2021 en guvenilir casino siteleri 2021 linkegit.com