Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за урбанизам и градежништво ги врши работите кои се однесуваат на:

 • просторно и урбанистичко планирање – изработка, следење, спроведување на постапка за донесување на урбанистички планови;
 • изготвување на програма за изработка на урбанистички планови;
 • изготвување и реализација на Програма за уредување на градежно земјиште;
 • изготвување и реализација на програма за располагање со градежно земјиште;
 • издавање изводи од урбанистички планови;
 • водење постапки за одобренија за градење, одобренија на објекти од земјоделско земјиште и др.
 • изработка на програма за урбана опрема и водење постапки за поставување на урбана опрема;
 • водење постапки за легализација на бесправно изградени објекти;
 • Е-катастар;
 • извршување на работите околу издавање одобрение за градба од надлежност на општината;
 • спроведување на постапки за продавање на градежно земјиште, експропријација на земјиште и спроведување на постапки за располагање со движни  и недвижни ствари во сопственост на општината;
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител на одделението за урбанизам и градежништво: Соња Маџирова, тел за контакт: 078 321 542; е-маил адреса: sonja.madzirova@gmail.com,

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |