Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на:

  • принципот на постојано усовршување на јавната администрација;
  • обезбедува координација на управување со процеси и човечки ресурси, стручно усовршување, едукација, тренинг-обука на вработените во општинската администарција;
  • координација на процесот на оценување на државните службеници;
  • подготвување на акти од областа на човечки ресурси;
  • спроведување на политиката за управување со човечки ресурси во органот;
  • подготовка на Годишен план за вработување во институцијата;
  • вработување и мобилност во државната служба;
  • работни односи;
  • остварување соработка со Министерството за информатичко општество и администарција и Агенцијата за администрација;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“.

Раководител на одделението за управување со човечки ресурси : Венера Зелева, тел за контакт 078 321 465; е-маил адреса: veneravaneva@yahoo.com;

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |