Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на:

  • принципот на постојано усовршување на јавната администрација;
  • обезбедува координација на управување со процеси и човечки ресурси, стручно усовршување, едукација, тренинг-обука на вработените во општинската администарција;
  • координација на процесот на оценување на државните службеници;
  • подготвување на акти од областа на човечки ресурси;
  • спроведување на политиката за управување со човечки ресурси во органот;
  • подготовка на Годишен план за вработување во институцијата;
  • вработување и мобилност во државната служба;
  • работни односи;
  • остварување соработка со Министерството за информатичко општество и администарција и Агенцијата за администрација;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“.

Раководител на одделението за управување со човечки ресурси : Венера Зелева, тел за контакт 078 321 465; е-маил адреса: veneravaneva@yahoo.com;

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara