Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма со скица на предлог план за парцелација за Урбанистички проект со план за парцелација за КП број 10339/1, КП број 10339/2, КП број 10340/1, КП број 8946, и дел од КП број 8909/1, КО Богданци, Општина Богданци; тех.број: 0701-155 од 30.09.2022год. изработена од Друштво за градење, проектирање и надзор со трговија на големо и мало ГОЈА Павлов Митко увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија, со Решение бр11-1762/5 од 11.11.2022год. од општина Богданци, чиј инвеститор e Раде Станковиќ ул. „Дојранска“ бр.66 од Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |