Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци ги известува жителите на Општина Богданци дека е издадено Решение за одобрување на измени во текот на изградбата за Дополнување на основен проект за изградба на ветерни електрани Богданци, 1.В1.-1.В5 ветерна електрана 1-5; пристапен пат; 33(36)kV кабелски среднонапонски далековод за поврзување на ветерни електрани 1-5; ГП 1.В1-1.В5, со нова ТС, место: Парк ветерни електрани Богданци, Општина Богданци, бр. УП I 11-37 од 05.12.2022 годинана Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН ДОО Скопје со седиште Максим Горки бр.10-1/1 Скопје – Центар кое претставува составен дел на Одобрение за градење бр. УП I 11-39 од 11.08.2020 година, издадено од Општина Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |