Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

На 25.12.2018 година (вторник) со почеток во 12:00 часот во просториите на Општина Богданци ќе се одржи 21-та седница на Советот на Општината.

На дневниот ред на седницата се следниве точки:

 1. Предлог–Програма за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2019 година;
 2. Предлог –Програма за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2019 година;
 3. Предлог – Програма за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2019 година;
 4. Предлог-Програма за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2019 година;
 5. Предлог-Одлука  за сопствено учество за проект;
 6. Предлог-Програма за управување со отпад во Општина Богданци за 2019 година;
 7. Предлог -Програма  за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година;
 8. Предлог –Програма за одржување на јавна чистота за Општина Богданци за 2019 година;
 9. Предлог -Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година;
 10. Предлог-Програма за заштита и благосостојбата на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани, кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2019 година;
 11. Предлог – Програма за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2019 година;
 12. Предлог -Програма за финансиски средства на Општина Богданци за потребите на одбраната во 2019 година;
 13. Предлог -Програма за работа и финансиски средства на ОСБСП на Општина Богданци за 2019 година;
 14. Предлог –Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2019 година;
 15. Предлог – Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2019 година;
 16. Предлог –Програма за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2019 година;
 17. Предлог –Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2019 година;
 18. Предлог – Програма за урбана опрема во Општина Богданци во 2019 година;
 19. Предлог-Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
 20. Предлог-Буџет на општина Богданци за 2019 година;
 21. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2019 година;
 22. Предлог-Буџетски календар за 2019 година;
 23. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2019 година;
 24. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Богданци за 2019 година;
 25. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2018-30.09.2018 година
 26. Разгледување на Годишна програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2019 година;
 27. Разгледување на одлука за утврдување на тарифа за снабдување  со вода за пиење и одведување на отпадни води;
 28. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |