Годишен план за јавни набавки за 2020 година

Известување за склучени договори на Општина Богданци за 2020 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 2

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 3

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 4

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2022 година

Набавка на превозни услуги за потребите на општина Богданци оглас број 00506/2022

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2022 година верзија 3

Годишен план за јавни набавки на Општина Богданци за 2022 година верзија 4

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2022 година верзија 5

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2022 година верзија 6

Одржување на улично осветлување во општина Богданци (набавка и монтажа на материјали за улично осветлување) оглас број 00517/2022

Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на општина Богданци оглас број 00539/2022

Набавка на прехрамбени производи и пијалоци за потребите на општина Богданци оглас број 00582/2022

Набавка на материјали за разни поправки и ситен инвентар за потребите на општина Богданци оглас број 00609/2022

Оддржување и поправка на моторни возила за потребите на општина Богданци оглас број 00654/2022

Набавка на услуги за објава на огласи во печатени медиуми за потребите на општина Богданци оглас број 00754/2022

Изработка на основни проекти за потребите на општина Богданци оглас број 00982/2022

Набавка на 1 (едно) ново патничко моторно возило по пат на финансиски лизинг оглас број 01254/2022
Одржување на улично осветлување во Општина Богданци (набавка и монтажа на материјали за улично осветлување) оглас број 01254/2022

Одржување на улично осветлување во општина Богданци (набавка и монтажа на материјали за улично осветлување оглас број 02584/2022

Набавка на превозни услуги (автомобилски превоз) за потребите на општина Богданци оглас број

Тампонирање на дел од ул.Солунска l=50,00 m, во село Стојаково оглас број 04098/2022

Поставување на решетка и лепеза на улица Ѓуров Дол во Богданци оглас број 04744/2022

Изградба на таложница за песок оглас број 05001/2022

Уредување на режим на сообраќај и поставување на сообраќајни знаци во Стојаково и дел од Богданци оглас број 05248/22

Санација (крпење) на ударни дупки и пукнатини со термопластичен материјал оглас број 05327/2022

Поставување на решетка и лепеза на ул.,,Ѓуров Дол“ -Богданци оглас број 05393/2022

Набавка на електрична енергија за потребите на општина Богданци оглас број 08500/2022

Набавка на услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Богданци оглас број 08686/2022

Набавка на канцелариски материјали за потребите на општина Богданци оглас број 08880/2022

Набавка на моторни бензини и дизел горива за потребите на Општина Богданци оглас број 09201/2022

Уредување на режим на сообраќај и поставување на сообраќајни знаци на улиците ,,Маршал Тито“, ,,Бранд Петрушев“, ,,Крушевска“ и ,,Изворски“ во Богданци оглас број 09376/2022

Набавка на средства за хигиена, дезинфекција и заштитни средства оглас број 10107/2022

Изградба на таложница за песок оглас број 10478/2022

Набавка на пластични контејнери со капак и садови за отпад за потребите на општина Богданци оглас број 10584/2022

Вршење на услуги од областа на геодетските работи за потребите на општина Богданци оглас број 10694/2022

Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеноста во ЈП ,,Комунална Чистота“-Богданци оглас број 11089/2022

Склучени договори за јавни набавки

Известувања за реализирани договори за јавни набавки

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara