Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Годишен план за јавни набавки за 2020 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2022 година

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2023 година

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2024 година верзија 1 09.01.2024

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2024 година верзија 2 26.01.2024

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2024 година верзија 3 07.02.2024

Годишен план за јавни набавки на општина Богданци за 2024 година верзија 4 13.02.2024

Оглас број 00412/2024 за оддржување на улично осветлување на територијата на општина Богданци

Оглас број 00413/2024 за вршење на превозни услуги за потребите на општина Богданци

Оглас број 01146/2024 за набавка на материјали за разни поправки, други материјали и ситен инвентар за потребите на општина Богданци

Оглас број 01147/2024 набавка на услуги за објава на огласи во печатени медиуми за потребите на општина Богданци

Оглас број 01148/2024 за вршење на превозни услуги за потребите на општина Богданци

Оглас број 01270/2024 за набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на општина Богданци

Оглас број 01838/2024 за поставување на урбана опрема детско игралиште со партерно уредување во центар на с.Ѓавато

Оглас број 02768/2024 за набавка на услуги за дезинсекција, дезинфекција и дератизација (третман на комарци, ларвицидна дезинсекција)

Оглас број 02925/2024 за набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на општина Богданци

Оглас број 02985/2024за реконструкција на улица Илинденска и Никола Мандалов во Стојаково

Оглас број 03406/2024 за реконструкција на водоводна мрежа во населено место Селемли

Оглас број 04284/2024 за изградба на нови линии за улично осветлување на територијата на општина Богданци

Оглас број 04462/2024 за набавка на средства за хигиена за потребите на општина Богданци

Оглас број 05201/2024 за набавка на поштенски услуги за потребите на општина Богданци

Оглас број 05607/2024 за изработка на основен проект и техничка документација за летна сцена – урбана опрема

Оглас број 06067/2024 за набавка на канцелариски материјали за потребите на општина Богданци

Оглас број 06702/2024 за реконструкција на урбана опрема на брана Паљурци

Оглас број 06809/2024 за поставување на настрешници и летниковци на одредени локации на територијата на општина Богданци

Оглас број 06740/2024 за реконструкција на улици на територијата на општина Богданци

Оглас број 06730/2024 за набавка на услуги за дезинсекција, дезинфекција и дератизација (третман на комарци, ларвицидна дезинсекција) на територијата на општина Богданци

Оглас број 06821/2024 за реконструкција на улици во село Стојаково

Оглас број 07004/2024 за одржување и поправка на моторни возила заедно со резервни делови за потребите на општина Богданци

Оглас број 07835/2024 за реконструкција на дел од урбана опрема на брана Паљурци

Оглас број 08586/2024 за поставување на настрешници и летниковци на одредени локации на територијата на општина Богданци

Оглас број 09112/2024 за заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Богданци

Оглас број 09136/2024 за одржување и поправка на моторни возила заедно со резервни делови за потребите на општина Богданци

Оглас број 09643/2024 за вршење на стручен надзор над изградба на објекти на територијата на општина Богданци

Оглас број 09658/2024 за изработка на основни проекти за потребите на општина Богданци

Оглас број 09993/2024 за вршење на стручен надзор над изградба на објекти на територијата на општина Богданци

Оглас број 09997/2024 за изработка на основни проекти за потребите на општина Богданци

Оглас број 10277/2024 за набавка на електрична енергија за потребите на општина Богданци

Оглас број 10630/2024 за поставување на урбана опрема и рекреативни справи во м.в Честе Јавори

Склучени договори за јавни набавки

Известувања за реализирани договори за јавни набавки

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |