Годишен план за јавни набавки за 2020 година

Известување за склучени договори на Општина Богданци за 2020 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 2

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 3

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 4

Изработка на основни проекти за потребите на општина Богданци оглас број 00307/2021

Набавка на материјали за разни поправки, други материјали и ситен инвентар за потребите на Општина Богданци оглас број 00265/2021

Набавка на превозни услуги за потребите на Општина Богданци оглас број 00252/2021

Набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на Општина Богданци оглас број 00335/2021

Набавка на услуги за објава на огласи во печатени медиуми за потребите на Општина Богданци за период од 1(една) година оглас број 00816/2021

Услуги за процена на движен, недвижен имот и земјоделско земјиште за потребите на Општина Богданци оглас број 03231/2021

Изградба и реконструкција на улици на територијата на Општина Богданци оглас број 3240/2021  

Реконструкција на рекреативно катче за деца и млади-Општина Богданци оглас број 03282/2021

Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Богданци оглас број 03500/2021 

Реконструкција на кров на ОУ Петар Мусев Богданци,општина Богданци оглас број 03635/2021

Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на Општина Богданци, оглас број 05470/2021

Набавка на пластични контејнери со капак за потребите на Општина Богданци, оглас број 06217/2021

Набавка на услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Богданци, оглас број 06275/2

Реконструкција на фонтана во градски парк во Богданци оглас број 07593/2021

Изградба на систем за водоснабдување на село Селемли од Бунарско подрачје на општина Богданци оглас број 08457/2021

Набавка на средства за хигиена за потребите на Општина Богданци оглас број 08776/2021

Набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на Општина Богданци оглас број 09043/2021

Набавка на тонери за потребите на Општина Богданци оглас број 09059/2021

Изградба на нови линии за улично осветлување на територијата на Општина Богданци оглас број 09654/2021

Реконструкција на дел од колекторски систем за отпадни води во Општина-Богданци-првата фаза делница Стојаково и пумпни станици оглас број 10061/2021

Реконструкција на шест улици во село Стојаково, Општина Богданци оглас број 10513/2021

Вршење на услуги од областа на геодетските работи за потребите на Општина Богданци оглас број 10882/2021

Изградба и реконструкција на две улици во Стојаково и една во населено место Селемли оглас број 13712/2021

Набавка и поставување на урбана опрема во населените места во Општината и реставрација на дел од постоечката урбана опрема оглас број 13798/2021

Реконструкција на локален пат Л603 од с. Стојаково до с.Ѓавато Општина Богданци, фаза од км0+000 до км 1+010 оглас број 14055/2021

Набавка на мобилни услуги за потребите на Општина Богданци оглас број 15561/2021

Набавка на канцелариски материјали за потребите на општина Богданци оглас број 18788/2021

konya escort