Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дваесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 15.03.2023 година (среда) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 2. Предлог–Програма за измена и дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 3. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 4. Извештај по Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 5. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 6. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 7. Извештај по Програмата за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 8. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2022 година;
 10. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2022 година;
 11. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2022 година;
 12. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 13. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 14. Предлог-Годишен извештај на Општина Богданци за 2022 година;
 15. Предлог-Програма за измена на Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 16. Советнички прашања.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |