Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесетитретата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.10.2019 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог-Одлука за давање согласност за реализација на научен проект „Состојбата на моторичките способности и нутритивниот статус кај учениците од средните училишта во Општина Богданци“;
 2. Предлог-Измени и дополнување на Буџетот на Општина Богданци за 2019 година (ребаланс);
 3. Предлог-Одлука за доделување на ексклузивни или посебни права на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 4. Разгледување на Одлука за ценовник за градежни работи за потребите на Општина Богданци;
 5. Разгледување на Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2019-30.06.2019 година;
 6. Разгледување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2018/2019 година;
 7. Разгледување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2019/2020 година;
 8. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 9. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 10. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 11. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на СОУ „Богданци“ – Богданци како претставник на општината;
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10277);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10617);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10049);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10517/2);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9209/1);
 17. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување во Општина Богданци;
 18. Предлог-Одлука за донесување на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Богданци за периодот (2019-2025);
 19. Предлог-Одлука за формирање на тело кое ќе ја следи имплементацијата на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Богданци за периодот (2019-2025);
 20. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |