Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесетичетвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 27.07.2023 година (четврток) со почеток во 10.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

 ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот април-јуни 2023 година;
 2. Предлог-План за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2024 година;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петар мусев“-Богданци за учебната 2023/24 година;
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување  на бесправниот објект во истата (КП бр. 8604/1 од КП бр. 8607);
 5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување  на бесправниот објект во истата (КП бр. 8604/2);
 6. Разгледување на Одлука за измена на одлуката за ценовник за собирање и изнесување на смет;
 7. Предлог-Решение за разрешување и именување  на член на Управен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 8. Предлог-Решение за разрешување на членови на Надзорен одбор на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 9. Предлог-Решение за разрешување и именување  на членови на Управен одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 10. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 11. Предлог-Решение за разрешување и именување  на член на Училишен одбор на СОУ „Богданци“-Богданци.
 12. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |