Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека триесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 29.01.2020година (Среда) со почеток во 14.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог–Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2019 година;
 2. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 3. Предлог-Одлука за формирање на општински Совет за социјална заштита;
 4. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2020 година;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, давателите на јавни услуги како и директорот вработени во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за 2020 година;
 6. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 7. Извештај за реализацијата на програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2019 година;
 8. Извештај за реализацијата на програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2019 година;
 9. Извештај за реализација на програмата за финансирање на активностите на општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2019 година;
 10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на Локалниот економски развој во 2019 година;
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7745);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7746);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7354);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 8012);
 15. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 2861/9, КП бр. 8108 и КП бр. 8061);
 16. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7399);
 17. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7428);
 18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7642/1);
 19. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |