Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана четвртата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека четвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 03.12.2021 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од ажурирање на процената за загрозеност на подрачјето на општина Богданци од сите ризици и опасности;
 2. Предлог – Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември 2021 година;
 3. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Богданци за 2021 година (основен буџет);
 4. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Богданци за 2021 година (буџет на дотации);
 5. Предлог-Одлука за одобрување на Програмата за изведување на отворено повеќенаменско игралиште и фудбалско игралиште;
 6. Предлог-Одлука за дополнување на Програмата за урбана опрема во Општина Богданци за 2021 година;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за формирање на тело кое ќе ја следи имплементацијата на Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Богданци за периодот (2019-2025);
 8. Советнички прашања.

Закажана третата седница на советот на Општина Богданци

Ве известуваме третата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 26.11.2021 година (петок) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Одлука за определување членови на Советот на Општина Богданци за присуство при склучување брак во Општина Богданци;
 2. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисија за статут и прописи;
 3. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
 4. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности;
 5. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
 6. Предлог – Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите;
 7. Предлог-Решение за формирање на комисија за разгледување на барања за социјална парична помош;
 8. Предлог-Решение за разрешување на член од Управниот одбор на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци.

 

 

Европска недела на мобилност

22 септември – Ден без автомобили

 По повод  22 септември – Ден без автомобили, Ве информираме дека Општина Богданци организира настан со учениците од училиштата во Богданци и Стојаково, дечињата од детските градинки и заинтересирани граѓани.

Активноста  ќе се одржи  на ден 20 септември 2019 година (петок), со почеток од 10:30 до 13:30 часот.

Децата од Детската градинка,, Коста Поп Ристов“ – Делчев ќе се движат по ул. ,, Изворски“, ул. ,,Маршал Тито“ и пред Комерцијална банка преминуваат во Градски парк Богданци.

Учениците од СОУ ,, БОГДАНЦИ “ ќе се движат по ул.„Маршал Тито“, а движењето со велосипеди, ролери итн., започнува од раскрсницата на фирмата „Бреботекс“ до Градскиот парк во Богданци.

Учениците од ООУ,, Кирил и Методиј “ Стојаково ,,Европската недела на мобилност“ ќе  ја одбележат во село Стојаково.

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани да се вклучат во настанот.

istanbul travesti Magazin |