Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана 20-та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

 

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7708/2, 7708/1 и 8130/1);
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 6513);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 8016 и 8019);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9422);
 5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 2851);
 6. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9102 и 9100/2);
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10274);
 8. Финансов извештај за материјалното и финансиско работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година;
 9. Советнички прашања.

 

Закажана деветнаесеттата седница на советот на општина Богданци

Ве известуваме дека деветнаесетта седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 04.11.2022 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за започнување на постапка за Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност во ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2021/2022 година;
 3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 4. Разгледување на Одлука за формирање Комисија за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 5. Разгледување на Одлука за утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на групи со помал и поголем број на деца во ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов Делчев“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за давање под закуп недвижна ствар сопственост на Општина Богданци;
 8. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот јули-септември 2022 година;
 9. Програма за измена и дополнување на програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 10. Програма за измена на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година;
 11. Програма за измена на програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 12. Програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 13. Програма за измена на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 14. Програма за измена на програмата за изградба на зелени површини во Општина Богданци за 2022 година;
 15. Програма за измена на програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 16. Предлог-Измени и дополнувања (ребаланс) на Буџет на општина Богданци за 2022 година;
 17. Советнички прашања.

 

Закажана осумнаесеттата седница на советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека осумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.09.2022 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на СОУ „Богданци“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Богданци“-Богданци;
 4. Програми за екскурзија на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 5. Предлог-Одлука за намена на објект сопственост на Општина Богданци;
 6. Информација за постапка по одлука за ревизија на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за авто-такси превоз во Општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Богданци;
 9. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош;
 10. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 11. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за урбана опрема во општина Богданци за 2022 година;
 12. Предлог-Заклучок од Комисија за јавни дејности;
 13. Советнички прашања.

Закажана седумнаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека седумнаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 22.08.2022 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

      ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2021/22 година;
 2. Годишна програма на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Петар Мусев“-Богданци за 2023 година;
 4. Годишен извештај на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2021/22 година;
 5. Годишна програма на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за учебната 2022/23 година;
 6. Предлог-Годишен план за вработување на ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково за 2023 година;
 7. Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Комунална чистота“-Богданци;
 8. Извештај за материјалното и финансиското работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година;
 9. Предлог-Годишен план за вработување на  ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2023 година;
 10. Предлог-Годишен план за вработување на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 11. Предлог-Годишен план за вработување на  Општина Богданци за 2023 година;
 12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во училишниот одбор на ООУ „Петар Мусев“-Богданци;
 13. Советнички прашања.

 

Закажана шеснаесеттата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека шеснаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 13.07.2022 година (среда) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Богданци за периодот април-јуни 2022 година;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на висината на стапки на даноци на имот во Општина Богданци;
 3. Предлог-Одлука за определување на зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот на подрачјето на Општина Богданци;
 4. Предлог-Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно (неизградено и изградено) земјиште на подрачјето на Општина Богданци;
 5. Предлог-Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата на подрачјето на Општина Богданци;
 6. Предлог-Одлука за давање на времено користење на просторија во сопственост на Општина Богданци;
 7. Предлог-Одлука за измена на одлуката за утврдување паричен надоместок за граѓаните кои што ќе учествуваат во просторните сили за заштита и спасување во општина Богданци;
 8. Предлог-Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на режим на сообраќај во Богданци;
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 5088, КП бр. 8016 и КП бр. 8017);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 1327);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8996);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10750);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 10277);
 14. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 7858);
 15. Предлог-Одлука за обезбедување на финансиска помош за мултимедијален настан во Богданци;
 16. Предлог-Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во населено место Стојаково, Општина Богданци;
 17. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во СОУ „Богданци“-Богданци;
 18. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково;
 19. Финансов извештај за материјалното и финансиско работење на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
 20. Советнички прашања.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara