Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Закажана 28-та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетиосмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 23.03.2023 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар (просторија) во сопственост на Општина Богданци;
 2. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар во сопственост на Општина Богданци;
 3. Годишна сметка за 2022 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
 4. Годишна сметка за 2022 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
 5. Годишна сметка за 2022 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
 6. Годишна сметка за 2022 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
 7. Годишна сметка за 2022 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 8. Годишна сметка за 2022 година на ЈП „Комунална чистота“ – Богданци;
 9. Советнички прашања.

 

Закажана 27 та седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетиседмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 15.03.2023 година (среда) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 2. Предлог–Програма за измена и дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 3. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2022 година;
 4. Извештај по Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 5. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2022 година;
 6. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2022 година;
 7. Извештај по Програмата за урбана опрема во Општина Богданци во 2022 година;
 8. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 9. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2022 година;
 10. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2022 година;
 11. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2022 година;
 12. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година;
 13. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2022 година;
 14. Предлог-Годишен извештај на Општина Богданци за 2022 година;
 15. Предлог-Програма за измена на Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 16. Советнички прашања.

 

 

Закажана дваесетишестата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетишестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 02.03.2023 година (четврток) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д 

 1. Предлог -Буџет на општина Богданци за 2023 година;
 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Богданци за 2023 година;
 3. Предлог-Буџетски календар за 2023 година;
 4. Годишна Програма за работа на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2023 година;
 5. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење и одведување на отпадни води за 2023 година;
 6. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2022 година;
 7. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2022 година;
 8. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2022 година;
 9. Извештај по Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2022 година;
 10. Советнички прашања.

С О О П Ш Т Е Н И Е за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/2022 и 171/2022) и член 3 од Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на РМ“ бр.147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Богданци го издава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за одржување на jавен увид и јавна расправа по Одлуказа спроведување на стратегиска оцена на влијанието на животната средина за

Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030

 

Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединаза Генерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030ќе биде изложен во просториите на салата на Советот на Општина Богданци и на вебстраната на Општина Богданци www.bogdanci.gov.mk.

Јавниот увид ќе трае 30 дена, од 15.02.2023 година до 18.03.2023 година од 08:00-16:00 часот.

Јавната расправа ќе се организира во салата на Советот на Општина Богданци лоциран на  ул. “Маршал Тито” бр.62, Богданци на ден 06.03.2023 година (понеделник) со почеток во 12:00часот.

Заинтересираните граѓани и правни лица своите забелешки, предлози и мислења по Нацрт – извештајот за стратегиската оцена на влијанието на животната срединазаГенерален урбанистички план за град Богданци – плански период 2020-2030можат да ги достават писмено во архива на Општина Богданци,по пошта ул.„Маршал Тито“ бр. 62 или електронски на e-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk и opstina_bogdanci@yahoo.com .

Одлука за спроведување на СО

Решение за спроведување на СО

SEA Evolving_GUP Bogdanci (2020-2030)_nacrt

 

Закажана дваесетичетвртата седница на Советот на општина Богданци

Ве известуваме дека дваесетичетвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 31.01.2023 година (вторник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2022 година;
 2. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2022 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 3. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
 4. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците при ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково во учебната 2022/23 година.
 5. Советнички прашања.

 

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara