Закажана шеесет и третата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и третата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 26.04.2021 година (понеделник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
 2. Годишен извештај за спроведувањата на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година;
 3. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2021 година;
 4. Предлог-Одлука за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на Општина Богданци;
 5. Предлог-Деловник за работа на Партиципативно тело;
 6. Извештај по Годишна сметка на ЈП „Комунална чистота“-Богданци за 2020 година;
 7. Советнички прашања.

 

Закажана шеесет и втората седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека шеесет и втората седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 21.04.2021 година (среда) со почеток во 17.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација (Проект „Реконструкција на Локален пат Л603 од с. Стојаково до с. Ѓавато Општина Богданци, фаза I“);
 2. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација (Проект „Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку реконструкција на шест улици во село Стојаково, Општина Богданци“);
 3. Предлог-Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година.

 

Закажана педесет и деветтата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека педесет и деветтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 18.03.2021 година (четврток) со почеток во 10.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење за отварање на дуална паралелка во градежно-геодетска струка;
 2. Предлог-Одлука за давање позитивно мисење за одобрување на дуална паралелка во текстилно-кожарска струка;
 3. Предлог-План за запишување на ученици во прва година средно образование во СОУ „Богданци“-Богданци во учебната 2021/2022 година.

 

 

Закажана педесет и осмата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека педесет и осмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 12.03.2021 година (петок) со почеток во 08.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година;
 2. Предлог-Годишен извештај  на Општина Богданци за 2020 година;
 3. Годишна сметка за 2020 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
 4. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
 5. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
 6. Годишна сметка за 2020 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
 7. Годишна сметка на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 8. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2020 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 9. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2021 година;
 10. Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во Општина Богданци;
 11. Советнички прашања.

Закажана педесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци

Ве известуваме дека педесет и шестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 25.02.2021 година (четврок) со почеток во 11.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на јавните службеници, даватели на јавните услуги, помошно технички персонал како и директорот во ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“-Богданци за 2021 година;
 2. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
 3. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2020 година;
 4. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2020 година;
 5. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2020 година;
 6. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2020 година;
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 9867);
 8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (КП бр. 8644);
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправните објекти во истата (КП бр. 8512/1);
 10. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 9531/1, КП бр. 9534, КП бр. 9532/2 и КП бр. 9509);
 11. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 3927);
 12. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 8644);
 13. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 9602);
 14. Советнички прашања.
güvenilir canlı bahis en iyi casino siteleri 2021 en guvenilir casino siteleri 2021 linkegit.com