Работна средба на Градоначалникот на Општина Богданци со швајцарската амбасадорка Н.Е. Вероник Улман

Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов, оствари средба со швајцарската амбасадорка Н.Е. Вероник Улман, на која присуствуваше и претседателот на Советот на Општина Богданци, Борис Ванчев.

На состанокот се разговараше за актуелната состојба во општината и пошироко во регионот со посебен осврт на предизвиците со кои се соочува општина Богданци заради актуелната енергетска криза. Посебен интерес амбасадорката Улман изрази за работата на Советот на општината и развивањето на капацитетите на новите советници  во рамки на проектите подржани од нивна страна.

Беше нагласена досегашната соработка на општина Богданци со амбасадата на Швајцарија, односно со Швајцарската агенција за развој и соработка, и беа разменети мислења за продлабочување на соработката во иднина.

Амбасадорката Улман потоа  го посети Повеќенаменско спортско-рекреативнo катчe за деца и млади кој  во рамки на организираните форумски сесии произлезе како предлог од младите во Богданци, кои  се сретнаа со амбасадорката и во неврзан разговор, во пријатна атмосфера, разменија мислење за повеќе теми кои ги интересираат младите од Богданци.

Соопштение за организирање на стручна расправа по нацрт Генерален урбанистички план на град Богданци

БР.11-506/3

Од 30.03.2022год.

         Врз основа на член 34 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на општина Богданци донесе:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање наСтручна расправа по

Нацрт- Генерален урбанистички план на град Богданци

Граници на опфатот се :Почетната точка на опфатот на урбаното подрачје на гр. Богданци се наоѓа на пресекот на коритото на река Луда Мара во КП 8146/3, опфатот продолжува на североисток го сече Регионалниот патен правец Р 1109 (Гевгелија- врска со А1-Богданци-Фурка-врска со Р1105), продолжува по ЈУГОЗАПАДНАТА ГРАНИЦА на КП 5873/2, на КП 5874/1, КП 5874/3, КП 5875, границата врти кон запад и ги сече на северозапад КП 5871, КП5870, КП5869, КП5864, КП5863, КП5861, КП5860, КП5857, границата врти кон северо-исток и ја сече КП 8207, границата врти кон југо-исток ја сече КП 6284, КП 6302, границата врти кон север ја сече исток КП 6279/1, границата врти кон запад ја сече северната граница на КП 6279/1, границата врти кон север ја сече КП 6279/1 и КП 6277, границата врти кон исток ја сече јужната граница на КП 6269, КП 6237, КП 6270, КП 8170, КП 6271, границата врти кон север ја сече на запад КП 6271, продолжува на север ја сече КП 8170, ја сече на источната страна КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6154, продолжува на север по западната страна на КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6153/2 И КП 6152, границата врти кон исток по северната граница на КП 6148/3 се до пресечната точка со КП 6149/3, границата врти на север по западната страна на КП 6149/3, КП 6137/2, КП 6136/2, КП 6135/2, продолжува по северозападната страна на КП 6133/3, границата врти кон северо запад по југозападната граница на КП 11885/2, КП 11875/2, продолжува по југозападната страна на КП 6133/4, КП 6110/1, врти на запад по јужната страна на КП 6098/3, опфатот врти кон север по југозападната страна на КП 6098/3, КП 6099/3, опфатот врти на исток по северозападната страна на КП 6099/3, КП 6099/2, КП 6099/1, опфатот врти на север по југозападната страна на КП 6101, опфатот врти на исток по северозападната страна на КП 6101,КП 6109/1, опфатот врти на север по западната страна на КП 6103, КП 6104, КП 6105, ја сече КП 6081/1, границата врти на исток по северната граница на КП 6081/1, границата врти на север по западната граница на КП 3531/3, опфатит врти на исток по северната граница на КП 3531/3, опфатот врти на север по западната граница на КП 3553, КП 3554, КП 3549, КП 3548, КП 3546, границата врти на запад по јужната граница на КП 3543, опфатот врти на север по западната граница на КП 3543, врти по северозападната граница на КП 3543, опфатот врти на север по западната граница на КП 10975, КП 3563/2, КП 3563/1, по југозападната граница на КП 3571, КП 3569, по западната граница на КП 10962, КП 10959, границата врти на запад по јужната граница на КП 10954, КП 10967, опфатот врти на север по западната граница на КП 10967, КП 10909/2, КП 3599, КП 10904, врти на исток по северната граница НА КП 10904, врти на север по западната граница на КП 8634/1, по југозападната граница на КП 8634/1, по западната страна на КП 8634/1, врти по северозападната страна на КП 8643/1, опфатот врти на североисток по југозападната страна на КП 8632, КП 8629, врти по северозападната страна на КП 8629, КП 8628/2, КП 8627, КП 8626, КП 8625/1 се до пресечната точка со КП 8576, опфатот врти по југозападната страна на КП 8576, врти по северозападната страна на КП 8576, врти по северната страна на КП 8576, опфатот врти на север по северозападната страна на КП 8570, КП 8575, КП 8574/1, врти по североисточната страна на КП 8574/1 се до пресечната точка со КП 8574/2, опфатот врти по северозападната страна на КП 3689, КП 8567, врти по западната страна на КП 8567, опфатот врти на исток по северната страна на КП 8567, врти по североисточната страна на КП 8567,по северната страна на КП 8569, КП 8719/1, врти по северозападната страна на КП 8566, врти по североисточната страна на КП 8566 се до пресечната точка со КП 8719/1, врти по северната страна на КП 8719/1, КП 8732, КП 8718, КП8730, КП 8729, КП 8716, врти на север по северозападната граница на КП 8708, КП 8551, врти по североисточната страна на КП 8551, КП 8552, врти по северозападната страна на КП 8543/2, КП 8543/1 се до пресечната точка со КП 8543/3, врти на север по западната граница на КП 8688, опфатот врти на исток по северната граница и североисточната граница на КП 8688, ја сече КП 3758, ја сече КП 3767, ја сече КП 3764, ја сече КП 2783/2, ја сече КП 8186/4, ја сече КП 2789/6 се до пресечната точка со КП 3797, продолжува по северната граница на КП 3797, по северозападната граница на КП 3798, опфатот врти на север по западната граница на КП 8522/1, врти по северната граница на КП 8522/1, врти по североисточната граница на КП 8522/1, се движи по северната граница на КП 9085/1, се движи по северната граница на КП 8517, врти по југозападната граница на КП 9057, врти по северозападната граница на КП 9057, врти по североисточната граница на КП 9057, опфатот продолжува по источната граница на КП 9057 се до прекршната точка со КП 8542, врти по северната граница на КП 8542, врти по источната граница на КП 8542, КП 9058, опфатот врти на исток по северната граница на КП 9061, ОПФАТОТ ВРТИ НА СЕВЕР ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА КП 9060, опфатот врти кон исток по северната граница на КП 9060, , опфатот врти на југ по североисточната граница на КП 9060, КП 9065/1, 9065/2, опфатот врти на исток по северната граница на КП 9056/1, опфатот врти на југ по источната граница на КП 9056/1, продолжува по југоисточната граница на КП 9056/1, КП 9056/2, повторно по југоисточната граница на КП 9056/1, потоа врти на југ по источната граница на КП 9197, 9204, КП 9217/2, опфатот врти по северозападната граница на КП 9211/1, продолжува по североисточната граница на КП 9211/1, КП 9211, КП 9510, КП 9512, КП 9214/3, врти по северната граница на КП 9509, врти по северозападната граница на КП 9506, КП 9497, КП 9496, КП 3848, КП 3849, КП 3850, КП 9479/2, опфатот врти кон север по југозападната страна на КП 9475, врти по северозападната страна на КП 9475, КП 9473/1, КП 9474, врти по западната страна на кп 9473/1, продолжува по северозападната страна на КП 9473/1, врти кон север по западната страна и северо западната страна на КП 8515/1, врти по североисточната страна на КП 8515/1 се до пресечната точка со КП 2724/2, продолжува по источната страна на КП 2724/2 се до пресечната точка со КП 2723, продолжува по североисточната страна на КП 2723, КП 2724/2, опфатот врти кон север по северозападната граница на КП 8502, продолжува по северната граница на КП 8502, КП 8501, КП 8504, опфатот врти на југ по источната граница на КП 8504, продолжува по северната граница на КП 8503, границата продолжува на југ по источната граница на КП 8503, КП 8504, југоисточната граница на КП 8504, продолжува по источната граница на КП 8504, КП 8508, КП 8507, границата врти на исток по јужната граница на КП 8507, границата врти на југ и се движи по источната граница на КП 8509, КП 11787, границата врти на запад продолжува да ја сече по осовина по цела ДОЛЖИНА КП 11787(која зафаќа дел од коритото на река Луда Мара), продолжува да ја сече по должина на КП 8146/3 (која зафаќа дел од коритото на река Луда Мара), се до почетната точка на опфатот на урбаното подрачје на гр. Богданци.

Опфатот е со површина од 3838703.543 м2.

Јавната анкета по Нацрт- Генерален урбанистички план на град Богданци, Општина Богданци,ќе се спроведе со излагање наНацрт- Генералниот урбанистички план во просториите на Одделението за урбанизам и градежништво, на огласната табла во Општина Богданци на ул.„Маршал Тито“ бр. 62,  во централното градско подрачје и на web страницата на Општината.

Јавната анкета ќе трае 20 дена сметано од 08.04.2022г,секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, и субјектите: органите на државната управа и другите субјекти кои ги вршат работите од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските, органот на државната управа и другите институции кои ги вршат работите од областа на културата и државните патишта можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во архивот на општина Богданци и во системот e-urbanizam.mk

Стручната расправа за  субјектите: органите на државната управа и другите субјекти кои ги вршат работите од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските, органот на државната управа и другите институции кои ги вршат работите од областа на културата и државните патишта ќе се организира во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци на ден 08.04.2022 година (петок) со почеток во 12:00 часот.

Стручната расправа за  заинтересираните лица од подрачјето опфатено со планот ќе се организира во просториите на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци на ден 08.04.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Унапреден локален развој во 24 општини преку програмата „Зајакнување на општинските совети“

На ден 24.03.2022 година во хотел Хилтон во Скопје се оддржа завршен настан на проектот „Зајакнување на општинските совети“.

На настанот се презентираа спроведените активности и постигнати резултати во рамки на проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка, спроведен од страна на УНДП – „Зајакнување на општинските совети“.  На истиот присуствуваа претставници на 24-те општини (претседатели на совети, градоначалници,  проектни координатори) кои беа директно вклучени во спроведувањето на проектот како и партнерските институции и организации (Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС, Здружението на финансиски работници  -АФО, UN Women) .

Главната придобивка на проектот е што помогна да се подобри квалитетот на живот на граѓаните во 24-те партнерски општини, но во исто време воспостави алатки и пракси кои го зајакнуваат капацитетот и на советниците и на општинската администрација, и го охрабруваат учеството на граѓаните преку Форумите на заедницата. 

Конкретно, во рамки на проектот Општина Богданци ја подобри сообраќајната безбедност и обезбеди нов простор за спорт и рекреација за сите граѓани, а слични и многу корисни проекти беа реализирани и во другите општини вклучени во проектот.

Покрај Форумите во заедницата и проектните грантови, за нас како општина особено се значајни две компоненти за развој на капацитетите и  вмрежување на советниците:

  1. Обезбедена е нова политика на транспарентност, преку набавка на соодветна опрема која како иновативна алатка се користи за пренос и архивирање на снимените седници и обезбедува пристап на граѓаните до факти, знаења и искуства во дигитална форма.
  2. Новоизбраните советници се охрабрени да креираат личен профил на платформата за е-учење достапна на веб страницата opstinskisoveti.mk, со што обезбедуваме континуитет во пристапот на неопходните знаења за нивната работа и создаваме можност за понатамошно вмрежување и на новоизбраните советници.

„Програмата „Зајакнување на општинските совети“ во изминатите  пет години докажа дека со правилен пристап, едукација и иновативнит теехологии може да се поттикне и забрза локалниот развој и  да се постават нови стандарди во практикувањето на политиката во локалните самоуправи.

Одбележан 21 Март- Денот на пролетта

Денес, 21.03.2022 година, Општина Богданци се вклучи во одбележувањето на 21-ви Март, Денот на пролетта и екологијата. За таа цел, се реализираше акција-пошумување на јавор и јасен од мостот на речното корито на Луда Мара на локален пат Богданци-Стојаково (покрај пешачката патека) до „Оранжерии Воденичар“.

Во акцијата беа вклучени ученици од СОУ „Богданци“, вработени во општинската администрација, вработени во ЈП „Комунална Чистота“ Богданци и заинтересирани граѓани.

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Општина Богданци и Правната клиника на Правен Факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип

Денес Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов и Правната клиника на Правниот факултет при Универзитет “Гоце Делчев”-Штип потпишаа Меморандум за соработка.

Со потпишување на овој меморандум, се воспоставува соработка во чија рамка ќе се овозможи меѓусебна техничка соработка и размена на искуства за прашања врзани со обезбедување на бесплатна правна помош и пристап до правда, промовирање на системот за интегритет и добро управување.

Соработката меѓу другото вклучува обезбедување примарна бесплатна правна помош  на граѓани кои имаат потреба од истата, а не се во состојба самите да обезбедат остварување на своите законски права преку некој од достапните механизми на заштита.

Повеќе информации за правната клиника како и барањето за бесплатна правна помош се достапни на следниот линк правна клиника – УГД

Акција за пошумување по повод „Прв пролетен ден“

Почитувани,

Ве информираме дека по повод „Прв пролетен ден“, Општина Богданци ќе реализира акција-пошумување. Се повикуваат сите заинтересирани граѓани да се вклучат во акцијата на ден 21.03.2022 год (понеделник), во 14:00 часот. Локацијата за пошумување е од мостот на речното корито на Луда Мара на локален пат Богданци-Стојаково (покрај пешачката патека) до „Оранжерии Воденичар“.

Известување за планирани прекини во дистрибутивниот систем за електрична енергија

Почитувани,

Ве известуваме дека поради дефект на трафостаница на Чавдарова Чешма во Богданци, денес (петок) во периодот од 10.30 до 12.00 часот без снабдување со електрична енергија ќе остане поголем дел од Богданци. Екипите на ЕВН Македонија работат на санирање на дефектот.

Се надеваме на разбирање.

Воспоставен механизам за подобрена соработка помеѓу Општина Богданци и граѓаните

Почитувани,

Ве известуваме дека Здружението на граѓани Центар за животна средина и одржлив развој од Богданци во рамките на Проектот “Воспоставување механизам за подобрена соработка меѓу Општина Богданци и граѓаните“, поддржан од Civica Mobilitas ја изработи мобилната апликација📱“Репортираме📢” која веќе е достапна на вашиот “Play store” дадена на следниот линк: репортираме

Целта на мобилната апликација “Репортираме📢“е вклучување на граѓаните во процесот на граѓански иницијативи, креирање и носење на одлуки, како и пријавување на проблеми во Општината од страна на граѓаните. Се надеваме дека со помош на оваа алатка граѓаните и Општина Богданци ќе ја зајакнат својата меѓусебна комуникација и заеднички сите ќе придонесеме кон поздрава и почиста животна средина и ќе го унапредиме квалитетот на живот на сите жители во Општина Богданци

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara