Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

С О О П Ш Т Е Н И Е

по Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во н.м. Стојаково со потисен цевовод до резревоар за с. Селемли, општина Богданци

Врз основа на член62 став 10од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20 и 113/23),Градоначалникот на Општина Богданциго дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање најавна презентација и јавна анкета

поУрбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во н.м. Стојаково со потисен цевовод до резревоар за с. Селемли, општина Богданци

Граници на опфатот се :КП 3997/1, КП 4001, КП 8095,  КП 5985, КП 8092, КП 5978, КП 5965, КП 5977/2, КП 5966, КП 5880, КП 6147, КП 8119, КП 5858, КП 5854, КП 6176, КП 8091, КП 5673/1 (каде има проширување на проектниот опфат кој претставува заштитен коридор на водоводната мрежа, а проширувањето на делот на катастарска парцела КП 5673/1 е за Резервоарот за населено место Селемли), КП 5673/3, и КП 8119 и др.КО Стојаково

Опфатот е со површина од  28 903.61м2.

Јавната анкета и јавната презентација по Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во н.м. Стојаково со потисен цевовод до резревоар за с. Селемли, општина Богданци,  ќе се спроведе со излагање на Проектотво просториите на Општина Богданци и Дом на култура Стојаково.

Јавната анкета ќе трае петнаесет дена од 06.08.2024г. до 21.08.2024г.,секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со проектот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички планќе се одржи на ден 08.08.2024 годинаво09:00 часот во просторијата на Дом на култура Стојаково.

ГРАДОНАЧАЛНИК

      Блаже Шапов

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д1.3 – Парк-шума, К.О.Богданци вон г.р., Општина, тех бр 03-26-1/23 од февруари 2023 изработена од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Струга, со Решение бр 11-665/3од 19.04.2024год. од Oпштина Богданци, чиј инвеститор е Oпштина Богданциул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Соопштение

Ги известуваме граѓаните дека утре – среда (20.03.2024 година) поради изведување на работи на новата водоводна мрежа, улица Страшо Пинџур во Богданци, на потегот од Максим Кафе до гостилница Еври ќе биде затворена за сообраќај. Се надеваме на разбирање.

Известување за одобрена проектна програма

Општина Богданци ги известува граѓаните дека одобрена е Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во н.м. Стојаково со потисен цевовод до резревоар за с. Селемли, општина Богданци тех бр 077/2023 –  У од февруари 2023 изработена од Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш, со Решение бр 11-91/5од 13.03.2024год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

Известување за одобрен урбанистички проект со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели

Општина Богданци Ве известува дека одобрен е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1; дел од КП 3240; дел од КП 3241; дел од КП 3242; дел од КП 3242/1; дел од КП 3242/2; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW ) тех. број 03-124/2022 од мај 2022г. изработен од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица, со Потврда за одобрување на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1; дел од КП 3240; дел од КП 3241; дел од КП 3242; дел од КП 3242/1; дел од КП 3242/2; дел од KП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249 КО Богданци вон град , Општина Богданци со намена: Е1.13-површински соларни и фотоволтаични панели (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW ) бр 11 – 28/12 од 09.11.2023 год. издадена од Општина Богданци, чиј инвеститор е Пешков Санде ул Маршал Тито бр 82 Богданци.

Известување за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти за „Реконструкција на дел од улица 26-ти Април“ во Богданци

Министерство за транспорт и врски

Проект за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, ОпштинаБогданциаплицираше со под-проект за „Реконструкција на дел од улица „26-ти Април“ во Богданци,  општина Богданци.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 11.01.2024 година на официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Единица за Имплементација на Проектот

Министерството за транспорт и врски

Известување за одобрен урбанистички проект за изградба на верски објект

Општина Богданци Ве известува дека одобрен е Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за урбанистичко- архитектонска разработка на ГП1 (КП бр. 2797/7), дел од УПВНМ изградба на верски објект со хотелско угостителски комплекс на КП бр. 2810 и дел од КП бр. 2809 и 2812 на м.в. Болован, дел од КП бр. 2797 на м.в. Побрешко и дел од КП бр. 4209 и 4210 на мв Паљурци КО Богданци, општина Богданци, Богданци вон град, изработен од Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други деловни активности ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ Струмица, тех бр 032-1506/2023 од јули 2023 год, со Потврда за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за урбанистичко- архитектонска разработка на ГП1 (КП бр. 2797/7), дел од УПВНМ изградба на верски објект со хотелско угостителски комплекс на КП бр. 2810 и дел од КП бр. 2809 и 2812 на м.в. Болован, дел од КП бр. 2797 на м.в. Побрешко и дел од КП бр. 4209 и 4210 на мв Паљурци КО Богданци, општина Богданци, Богданци вон град бр 11 – 1071/5од 01.11.2023год.издаденаод општина Богданци, чијинвеститореДруштво за транспорт, трговија и услугиДесива Транспорт ДООЕЛ увоз извоз Богданцисо адреса на ул. Маршал Тито бр. 187 од Богданци.

Се слави празникот Успение на Пресвета Богородица

Православната Црква Успение на Пресвета Богородица во Ѓавото денеска го одбележува својот патронен празник „Успение на Пресвета Богородица“ или кај народот попознат како Голема Богородица. Едно од главните обележја на овој празник во Ѓавото е панаѓурот кој има долгогодишна традиција.

Овој значаен христијански празник е посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. За време на целиот свој живот, таа била директен сведок на многу важни настани што се од значење за христијанската црква.

На жителите на Ѓавото и на сите православни верници им го честитам овој Голем ден и им посакувам да го поминат во добро здравје и убаво расположение.

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Врз основа на член 29 став 4 и член 50 став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Богданци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Измена и дополнување на урбанистички план вон населено место за изградба на откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција во м.в. Горни Чаир, КО Богданци в.г., општина Богданци

Граници на опфатот се :

  • Од североисточна страна граничи со КП бр.8172, 6634/1, 6624/1, 6611/1, 6610/2, 6608/12, 6608/14 и 6608/15;
  • Од северозападната страна граничи со КП.бр.6607;
  • Од југозападната страна граничи со локалниот асвалтен пат Ѓавато- Стојаково и
  • Од југоисточната страна граничи со КП. бр. 8172

Опфатот е со површина од 31630 м2.

Јавната анкета и јавната презентација по Измена и дополнување на урбанистички план вон населено место за изградба на откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција во м.в. Горни Чаир, КО Богданци в.г., општина Богданци, тех .бр 03-06/23 од Јуни 2023 г., изработен од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ќе се спроведе со излагање на Проектот во просториите на Општина Богданци.

Јавната анкета ќе трае триесет дена од 21.08.2023г. до 20.09.2023г., секој работен ден од 08 до 16 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со проектот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Урбанистички проект со план за парцелација ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 14:00 часот во просторијата на Сала на Совет на Општина Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |